Etiket arşivi: KÜRT SORUNU DOSYASI

KÜRT SORUNU DOSYASI : Eski Abd Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktöründen Skandal Kürdista n Çıkışı !

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA yetkilisi Michael Hayden, “otonom” bir Kürt bölgesinin Ortadoğu’da yeni bir siyasi bina kurulmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Eski Amerika Birleşik Devletleri ABD Merkezi İstihbarat Servisi (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Başkanı Michael Hayden, “otonom” (özerk) bir Kürt bölgesinin Ortadoğu’da yeni bir siyasi bina kurulmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Michael Hayden, Ortadoğu’daki 20. asır politik mimarisinin çöktüğünü belirtti.

Hayden, “Eski gitti ve yeninin meydana getirilmesi gerekiyor. Bu durumda yapılması ve konuşulması gereken Kürtler’in geleceğidir. Yani otonom bir Kürt bölgesi” dedi.

Rojava’nın Rimelan kentinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantıda, “Rojava ve Kuzey Suriye Demokratik Federal Sistemi” metninin kabul edildiği bildirilmiş ve Kürtler’in kontrolündeki üç kantonun da yeni kurulacak federal sistem içerisinde yer alacağı duyurulmuştu.

Rusya’da etkinlik gösteren Kürt Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası Birliği Başkanı Merab Şamoyev da, yeni anayasada federal yapılara yer verilmemesi halinde Rojavalı Kürtler’in bağımsızlık duyuru edeceklerini demişti.

Reklamlar

KÜRT SORUNU DOSYASI : “KÜRT SORUNUNU KEMALİZM ÜRETTİ” YALANINA Y ANIT VERİYORUM

KÜRT SORUNU’NU KEMALİZM ÜRETTİ YALANI

Cumhuriyet tarihi yalancıları, Türkiye’nin bugün yaşadığı bütün sorunların olduğu gibi “Kürt Sorunu” diye adlandırılan “Ayrılıkçı Kürtçü Hareketin” de Kemalizm’in “yanlış politikalarından” kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Onlara göre, Atatürk eğer Türk Devrimini gerçekleştirmeyip Türk Ulus Devleti’ni kurmasaydı, Osmanlı’daki haliyle Kürtler asla sorun olmayacaklardı!

Bu güdük tez, bugün yobaz-liboş ve tatlısu solcusu entellerin en çok rağbet ettikleri tezlerden biridir. Ama diğer tezleri gibi bu tezleri de temelsizdir, çürüktür, yanlıştır, yalandır…

Mesele onların iddia ettiklerinden çok ama çok başkadır.

Şöyle ki: “Kürt Sorunu”, daha doğrusu “Ayrılıkçı Kürtçü Hareket”, Osmanlı’nın klasik çağı diye bilinen Yükselme Donemi’nden, yani 16. yüzyıldan beri devam eden bir sorundur. Çok daha önemlisi, Kürt aşiretlerini “sorun” haline getiren de bazı Osmanlı padişahlarının ve devlet adamlarının öngörüsüz ve yanlış poltikalarıdır.

“Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında Kürtlere özerklik sözü vermişti” diye yalan söyleyerek bugün Ayrılıkçı Kürtçü Harekete tarihsel dayanak arayan Cumhuriyet tarihi yalancılarına, ben gerçek bir tarihsel dayanak vereyim. Alsınlar onu kullansınlar!

Osmanlı’nın Kürt Politikası

“Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk Kütlere özerklik verdi” diyerek bugün “özerk Kürdistan” planları yapan Kürtçülerin eline “tarihsel dipnotlar” vermeye çalışan Cumhuriyet tarihi yalancıları, aslında Atatürk’ün ve genç Cumhuriyetin değil ama, bazı Osmanlı padişahlarının ve devlet adamlarının Kürtlere özerklik verdiklerini bildikleri için her fırsatta “Osmanlı seviciliği” yaparak Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saldırmaktadırlar.

1514 Çaldıran Savaşı’nda İdris-i Bitlisi liderliğindeki Kürt aşiret reisleri, Şah İsmail’in liderliğindeki Safevilere karşı Osmanlı’ya destek olmuşlar, Osmanlı ordusuyla birlikte Safevi Türkmenlere karşı mücadele etmişlerdir. Dönemin Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Kürtlerin bu yardımlarını ödüllendirmiş ve Güneydoğu Anadolu’daki Kürt aşiretlerine “bir tür özerklik” vermiştir.

Çaldıran Savaşı’ndan sonra Yeniçerilerin huzursuzluğu artınca Amasya’ya dönen Yavuz Sultan Selim, Doğu Anadolu’da “düzenin sağlanması“ görevini İdris-i Bitlisi’ye vermiştir. İdris-i Bitlisi de 25 Kürt aşiretini biraraya getirerek, onları, “ Kızılbaşların-Türkmenlerin kökünü kazımaya“ teşvik etmiştir.

İdris-i Bitlisi, bu kararını Amasya’ya giderek Yavuz Sultan Selim’e bildirmiştir.

İdris-i Bitlisi’nin önerisi üzerine, Bıyıklı Mehmed Ağa, Diyarbakır bölgesi beylerbeyi yapılmıştır. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, yayınladığı bir fermanla 33 Kürt beyine derebeylik hakkı vermiştir. Bu hak sayesinde Kürt aşiret beyleri, bulundukları köyün veya kasabanın sahibi olmuşlardır. Minorsky bu durumu, “Osmanlı-Safevi mücadeleleri sırasında Kürtler arasında derebeylik hayatının inkişafına müsait bir muhit çıkmıştı.” diye ifade etmiştir.

İdris-i Bitlisi’nin “Selim Şahnamesi“nde yazdığına göre, “40 bin Kızılbaşın/Alevi Türkmenin başı kesilmiştir.“ İdiris-i Bitlisi, “Bir şafi ne kadar günahkar olursa olsun 7 Kızılbaş öldürürse cennete gider“ diyecek kadar büyük bir Alevi düşmanıdır. Binlerce “Alevi-Türkmen“ İdiris-i Bitlisi gibilerin katliamdan kurtulmak için “Sünni-Şafi Kürt“ kılığına bürünmüştür.

Ziya Gökalp, “Kürt Aşiretleri Hakkında İçtimai Tetkikler“ adlı incelemesinde Türklerin tarih içinde nasıl Kürtleştiklerini, Diyarbakır ve Silvan’daki Karakeçililerin Kürtleşmesi olayı üzerinden anlatmıştır.

Yavuz Sultan Selim’in “Kürtleri, Türkmenlere ve Alevilere karşı kullanma karşılığında” Kürtlere verdiği ayrıcalıkları, oğlu Kanuni Sultan Süleyman da devam ettirmiştir.

Aşağıdaki ferman Kanuni Sultan Süleyman’a aittir:

KAYNAK : SİNAN MEYDAN

KÜRT SORUNU DOSYASI : Kürt Sorununun Tarihsel Devinimi

Kürt sorunu, kökü Osmanlının son dönemlerinden başlayan ve Cumhuriyetin ilanından sonra farklı bir veçheye bürünüp günümüze kadar gelen Türkiye’nin yüzyıllık sorunlarından birisidir. Dönem dönem baskı, red ve asimilasyon politikalarıyla içinden daha da çıkılmaz hale getirilen, dönem dönem de demokratik hak, ekonomik kalkınma ve sosyo politik uygulamalarla kısmen çözülmeye çalışılan sorun, zamanla daha da komplike hale gelen bir yapıya bürünmüştür. Özellikle Osmanlının son dönemlerinde başlayan ikili ilişkiler, Cumhuriyetin ilanından sonra yerini güvenlik politikaları ve Kürt etnisitesini tanımamaya bırakmıştır. Bu noktadan sonra hızla politikleşip insanları etnik ayrıma tabi tutmuş ve ayrılık fikirlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu zemin daha sonra özellikle aydın kesim dediğimiz siyasi kişiler tarafından kullanılmaya başlanmış ve sorunun devletle siyasi gruplar arasında sıkışıp kalmasına neden olmuştur. Buna bir de askeri güvenlik politikaları eklenince konjöktürel olarak şiddet-kimlik arayışı sarmalında büyüyüp günümüze kadar gelmiştir. Bugün gelinen noktada tek tipleşip küreselleşmeye yüz tutan bu sorun onlarca köy ve mezraların yakılmasına, yüzlerce insanın kendi yurtlarından farklı bölgelere göç etmesine ve binlerce insanımızın ölümüyle sonuçlanmıştır.

Bu analizde daha çok Kürt meselesinin bir kaç önemli tarihi gelişmesini öne çıkarıp bunları farklı başlıklar altında toplayarak kısmi kronolojik bir inceleme yapılacaktır. Böylelikle bu sorunun daha çok tarihsel, sosyolojik ve psikolojik yönleri ele alınmış olup kolay anlaşılması sağlanacaktır. Analiz üç bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde Osmanlı devletinin son döneminden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar süren uzlaşı, uluslaşma isteği ve ortak hareket etme düşünceleri ele alınacaktır. İkinci bölümde de Cumhuriyetin kuruluşundan PKK’nın kuruluşuna kadar devam eden ve Kürtlerin kimlik arayışına girip siyasallaşma yönünde geleceğini nasıl şekillendireceğine yönelik farklı argümanların süreci nasıl etkilediğine değinilecek. Üçüncü bölümde de PKK’nin kuruluşundan günümüze kadar bu sorunun nasıl tekelleştiği ve coğrafik, demografik olarak nasıl yayıldığı birde çözüme yönelik nasıl gelişmeler izlendiği açıklanacaktır.

Osmanlı Devletinin Yıkılış Sürecinden Cumhuriyetin İlanına Kadar Geçen Dönem

Bu dönemde daha çok Kürt sorunun neşv u nema bulduğu tarihler, sosyal ve siyasal gelişmeler ve birde milliyetçilik akımlarının Kürtler üzerindeki etkisi ele alınıp sorunun başlangıcında rol oynayan aktörlerin sürece etkisi değerlendirilecek. Bu noktada sorunda baş rolü oynayan Kürtlerin kısa bir tarihçesine bakmakta yarar var. Genel kabul gören bilgilere göre, Kürtlerin köken olarak İranî oldukları ve Kürt topluluklarının homojen bir yapıdan uzak olduğu ve linguistik bütünlüklerinin ötesinde, etnik anlamda çok çeşitli oldukları kabul ediliyor. Aynı şekilde yapılan sistemli araştırmaların Kürt adıyla örtülen bir tabaka altında birçok eski kavmin varlığının ortaya çıkacağını iddia etmekte. Kürtler için önemli bir dönüm noktası İslam dinine geçmeleridir. Kürtlerin İslam dinini seçmelerinin Kürt tarihinin tarihsel gelişiminde belirleyici bir rol oynadığı kabul edilir. Kürtlerin İslam dinini seçmesi ise Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin halifeliği dönemine denk gelir. Sasanî İmparatorluğu hâkimiyeti altındayken 639 ve 644 yıllarında Arapların bölgeye ulaşması neticesinde Müslüman olmuşlar[1]. Bununla birlikte Nikitin, Kürtler için İslam’ın her ne kadar medenî anlamda gelişmesinde katkı sağlasa da ulus bilincinin kaybolmasına neden olduğunu iddia eder.[2] Kürt ve Kürdistan terimleri ise ilk olarak Selçuklular döneminde ortaya çıkmış. 12. yüzyılda Kürtlerin yaşadığı bölge Selçuklular tarafından “Kürdistan” olarak adlandırılmış. Selçuklu öncesi 990′da kurulan Mervanî Beyliği dönemi de Kürtlerin en parlak dönemleri olarak görülmekte. Ancak bu dönem uzun ömürlü olmamış Mervanî Beyliği 1085 yılında Büyük Selçuklular’a bağlanmış. Kürtler için tarihsel süreçte dikkat çeken bir nokta da yine dönemin güçlü devletleri arasında seçim yapma zorunluluğu yaşamış olmaları. 14. yüzyılda bölgede Safevî ve Osmanlı Devleti’nin tabiiyetine girme konusunda seçimde bulunmuşlar ve mezhep benzerliğinin de önemli derecede etkisiyle Osmanlı Devleti’nin tabiiyetine girmişler.[3] Yine Kürt tarihi üzerine bir kitabı bulunan Kemal Burkay da, Kürtlerin geri kalmışlığı 16. yüzyılda Osmanlı ve İran arasında gerçekleşen savaşlarla başladığını ve bu dönemden günümüze kadar savaşların devam etmesi nedeniyle de bu geri kalmışlığın devam ettiğini ileri sürer.[4] Aşiretlerin coğrafi dağınıklığı, aşiretlerin daha geniş bir çıkar anlayışı geliştirememeleri, disiplin ve birlik yokluğu, ortak bir Kürt bilinci bulunmayışı ve İslamlığın ulusallıktan uzaklaştırıcı etkisi şimdiye kadar Kürtlerin ulusal bir devlet kurmalarını alıkoyan sebepler. Kürtlerin bu dönemde Osmanlı’yı tercihlerinde önemli rol oynayan isimlerden birisi İdris Bitlisi’dir. Uzun yıllar Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kürtler bu dönemde Osmanlı’nın bir yönetim birimi olarak “Diyarbakır Vilayeti” altında bulunan sancaklarda yaşamlarını sürdürmüşler. Aynı zamanda bu dönemde Kürtlere otonomi de tanınmış. Böylece Osmanlı yönetimi Kürtlere kimliklerini koruma imkânı verdiği gibi, feodal düzenin sürmesini kolaylaştıran bir hukuki düzen de sağlamıştır. Bitlisi’nin katkılarıyla sağlanan Osmanlı Devleti ve Kürt aşiretleri arasındaki uzlaşı 19. yüzyıla kadar devam etmiş. 20. yüzyılda ise Kürtler arasında ortaya çıkan milliyetçilik fikirlerinin oluşum ve gelişim süreci daha çok ve merkez yönetime duyulan tepki ile şekillenmiştir.[5]

Bu sorunun arka planının tam olarak anlaşılması açısından Kürtlerin kısa tarihçesine değindik. Bu dönemi Osmanlı ile Kürt beyleri arasında uzlaşı başlığı daha sonra 19.yy da başlayan milliyetçilik fikirleriyle uluslaşma isteği başlığı ve cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen aralığı ortak hareket etme başlığı adı altında ele alacağız.

Uzlaşma

Sultan II. Abdülhamid, devletin Müslüman halklarını bir arada tutmaya büyük önem verirdi. Doğudaki Ermeniler arasında gelişen fanatik milliyetçi çeteler, Abdülhamid”in bu bölgeye özel bir şekilde eğilmesine vesile oldu. Abdülhamid”in getirdiği çözümün çatısını da “Hamidiye Alayları” oluşturdu. Abdülhamid”in ismine kurulan bu alaylar, Güneydoğu”daki Kürt aşiretlerinden adam devşirilerek bölgeyi Osmanlı devleti adına korumak amacıyla kurulan yarı askeri birliklerdi. Giderek büyüyen Rus tehdidine ve Ermeniler arasındaki milliyetçi örgütlenmeye karşı güvenlik unsuru olan Hamidiye Alayları, aynı zamanda Kürtlerin devlete olan sadakatlerini pekiştirmek gibi bir amaç da taşıyordu.

Projede Kürt önde gelenlerinin çocuklarının İstanbul”da eğitilmesi, bölgeye gönderilen din adamları yoluyla “Osmanlı” bilincinin güçlendirilmesi gibi unsurlar da vardı.[6] Bu noktada Akyol’unda belirttiği gibi bu dönemde özellikle dışarıda Ruslara karşı, içeride Ermenilere karşı II. Abdulhamit’in önderliğinde Kürtlerle ortak düşman ve ortak çıkar çerçevesinde bir uzlaşmaya gidilmiştir. Sonuç olarak, Osmanlı Devleti ve Kürtler arasında 1890-1923 yıllarındaki ittifak dönemi böyle başlar. Bu ittifak döneminde neredeyse tüm Sünni Kürt aşiretleri Osmanlı Devleti’yle gayet yakın bir ilişki kurar. Yani devlet onları silahlandırır, aşiret reislerine paşa unvanı verilir, aşiret reislerinin çocukları İstanbul’da “Aşiret Mektepleri”nde okutulur, Harbiye’ye gönderilir, yüzbaşı rütbesi ile aşiretlerin başına geçirilir. Hatta Sünni Kürtler Abdülhamit’e “Bave Kurdan”, yani “Kürtlerin Babası” der.[7]

Uluslaşma Fikri

19.yüzyıl sonlarında Osmanlı devletinin tebaası, kendini daha çok dinî temelde tanımlıyordu. Kürtler, kendilerini “Kürt”ten ziyade “Müslüman” olarak görüyordu.[8] Bu bilgiler ışığında genel olarak baktığımızda 19. yüzyıla kadar yaşanan bu süreç içerisinde Osmanlı’da kayda değer bir Kürt milliyetçiliği bulunmadığı herkesçe kabul edilir. Bu dönemde ortaya çıkan ayaklanmalar etnik kökenli değil ileriki süreçte parçalanacak olan Osmanlı devleti toprakları üzerinde aşiretlerin hâkimiyeti ele geçirme niyetiyle ortaya çıkan isyanlardır. Bunun yanında 19. yüzyılla birlikte Avrupa yakasında Sırp, Bulgar ve Yunanlılar arasında başlayan milliyetçilik hareketleri Kürt milliyetçiliğinin de doğmasına temel teşkil eder. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Kürt milliyetçiliğinin Avrupa yakasında başlayan milliyetçi hareketlerle değil, geç dönemde Türk milliyetçiliği ile eş zamanlı olarak başladığıdır. Elit Kürt aydınlarının ve yöneticilerinin faaliyetleri ve örgütlenme çalışmaları ile de temelleri atılmış. Dönemin gelişmeleri karşısında Kürt aşiret reisleri ve bölge genelinde etkin olan şeyhler, yaşanan gelişmelere tepki göstermişler.[9]

Kemal Burkay ise, 19. yüzyılda görülen isyanların ulusal bir kimliğe sahip olmadığı, bunun yerine “feodal kişiler”, diğer bir ifadeyle aşiret ya da şeyhlerin öncülüğünde gerçekleşen bir ayaklanma olduğunu kabul eder.[10] Ancak McDowall tüm bunlardan daha önemli etkenin Kürt aşiretlerinin devletin yaptığı teklifleri kabul etmeleri ve devletle uzlaşmalarının isyanların başarısız olmasında etkili olduğunu ifade eder.[11] Kısacası, Tanzimat döneminde başlayan reform hareketleri bu dönemde yaşanan isyanların temel sebebini teşkil eder. Buna rağmen yapılan reformlar Kürt aşiretleri feodal düzensizlikten modern bir yönetime taşıma konusunda başarılı olamamıştır. Bu nedenle, Osmanlı döneminde etnik kimlik kaynaklı yaşanan bir Kürt sorunu yoktur. Kürt örgütlenmelerinin ilk ortaya çıkışı ise Osmanlı’da 2. Meşrutiyet’in ilanı sonrasına tekabül eder. Bu dönem içerisinde Bedirhan ailesinin ve Osmanlı ordusunda üst rütbelere ulaşmış olan Süleymaniyeli Kürt Şerif Paşa’nın öncülüğüyle Kürdistan Teali Cemiyeti kurulmuş. Bu hareket ilk başlarda kültürel bir milliyetçiliği amaçlarken daha sonraları siyasi milliyetçiliğe yönelmiş. Fakat bu hareket Kürt halkı içerisinde çok fazla destek bulmamış, hatta tepkiyle karşılanmış. Bu örgütlenmelerden bir diğer dikkat çekeni ise Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti 2. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte yurtdışından geri gelen Kürtler tarafından kurulmuş.[12] Kemal Burkay, bu dönemde kurulan bu yapılanmaların Kürt ulusal hareketinin başlamasında önemli bir yeri olduğunu kabul eder. Ancak nizamnamede yer alan Halifeliğe ve Osmanlılığa bağlılık fikirlerinin derneğin meşrutiyet kazanması amacıyla konduğunu iddia eder.[13] .Osmanlı mirası üzerinde paylaşım kavgasının verildiği Sevr Konferansı’na, milliyetçi entelektüellerden oluşan bir grup Kürt temsilci de katıldı. Başlarında Osmanlı ordusunda görev yapmış bir Kürt olan Şerif Paşa vardı. Amaçları Ermenilerle anlaşarak bir “Kürt Devleti” kurmak için Avrupalı devletlerden onay almaktı. Ağustos 1920″de imzalanan Sevr Antlaşması”nın 62. maddesi, “Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yerel otonomi” verilmesini öngörüyordu. 64. madde ise “Kürt halkları”nın “Türkiye”den bağımsızlık elde etmeleri”nin yolunu açıyordu.

Ne var ki “Jön” Kürtler, Avrupalı diplomatlardan aldıkları desteğin bir benzerini güneydoğu Anadolu’da bulamadı. Kürtler arasında bu habere duyulan şiddetli tepki, Paris’e bir seri telgrafın yollanmasına sebep oldu. Bu telgraflarda Kürtlerin Türklerden ayrılmak istemediği, iki halkın soy ve din itibarıyla kardeş olduğu savunuluyordu. [14]

Ortak Hareket Etme Fikri

1920′li yılların başına gelindiğinde ise Türkiye için hala kayda değer bir Kürt sorunu bulunmamakta. Hatta Mustafa Akyol’a göre Kürtler, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün inanmış destekçileri olarak, Türklerle omuz omuza, işgalcilere karşı savaşmaktalar. Bu durumun iki sebebi vardır: Birincisi bu dönemde Türkler ve Kürtler arasındaki ortak kimliğe değer verilmiş olması. İkincisi ise Kürtlerin varlığının tanınıp onlara saygı gösterilmesiydi. Mart 1920″de İslami dayanışmayı vurgulayan ve Kürtlerle Türkleri ayırma çabalarına karşı çıkan bir deklarasyon, 22 Kürt aşiretinin lideri tarafından imzalandı.

Dönemin Vakit Gazetesi’nde Bediüzzaman Said-i Nursi, Ahmet Arif ve Mehmet Sıddık, Kürtler adına yayınladıkları ortak yazıyla, Türklerin ve Kürtlerin birlikte maruz kaldıkları Rus ve Ermeni terörüne atıfta bulunarak, Şerif Paşa”yı şiddetle kınıyorlardı. Peki Osmanlı”ya büyük sadakat gösteren, Milli Mücadele”ye canla başla destek veren, Sevr”i protesto edip Lozan”da “Türklerden ayrılmak istemeyiz” diyen Kürtler arasından nasıl oldu da bir “Kürt sorunu” doğdu? Bu sorunun cevabı, bir yönüyle Kürt milliyetçiliği ile ilgili. Osmanlı devletinin son döneminde ortaya çıkan Kürt milliyetçiliği her ne kadar geniş kitleleri etkilemese de varlığını sürdürdü; cumhuriyet döneminde, özellikle de tek parti döneminde büyüdü. Atatürk”ün milliyetçilik anlayışı, hiç kimsenin etnik kökenine önem vermeksizin, “Türküm” diyen herkesi eşit vatandaş kabul etme esasına dayalıydı. Ancak uygulama her zaman böyle olmadı. Tek parti döneminde kimi bürokratlar, etnik temelli bir Türk milliyetçiliği geliştirdi.[15]

Cumhuriyetin İlanından PKK’nın Kuruluşuna Kadar Geçen Dönem

İlk bölümde Kürt sorunun tarihsel ve siyasal gelişmelerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu döneme kadar olan seyrini ele aldık. Bu bölümde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemden PKK’nin kuruluşuna kadar uygulanan siyasi ve askeri politikaları içeren gelişmeleri ele alacağız.

İsyan

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sadece bir devletin inşası değil, aynı zamanda bir ulusun inşası anlamı taşır. Bu ulus inşasında o dönem içerisinde Osmanlı’dan geriye bu topraklarda kalan Türkler ve Kürtler asli unsurlar olarak ön plana çıkar. Ancak o dönem için etnisitiye dayalı ulus devlet modelinin sahip olduğu siyasal popülarite ile birlikte ulusun inşası için gerçekleşen “devrimler” tam amacına ulaşamaz ve ulus devlet projesi akim kalır[16]1923-26 yılları arası “İsyan Dönemi” diye adlandırılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda üniter bir ulus-devlet olacağı belli olmaya başlar. Ama Kürtler hemen isyan etmezler. Asıl olay 1924’te kopar: Halifelik kaldırılır; Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılır; medreseler, tekkeler ve zaviyeler kapatılır. Halifelik Türkler ve Kürtler için önemli bir payda olduğu için halifeliğin kaldırılması Kürtler tarafından büyük bir tepki görür. Atatürk’ün Kürtler’e verdiği muhtariyet (özerklik) sözünün tutulmaması, bölgeye yavaş yavaş yerleşilmesi, karakollar yapılması 1925’te Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasına sebep olur.[17] İsyan, Kürtler arasında çok sınırlı bir destek buldu; Bediüzzaman Said Nursi gibi önde gelen Kürt din adamları isyana karşı çıktı. Ama isyanı bastırmak ve “kökünden halletmek” için başlatılan Takrir-i Sükun döneminde sert yöntemlere başvuruldu. Bu tarihten itibaren 1930″ların sonuna kadar “bölge”de hemen her yıl ayaklanma yaşandı. Türkler ve Kürtler arasındaki birliği sağlayan Müslüman kimliğine yapılan vurgunun azalması sorunun çözümünün en etkin yolunu da ortadan kaldırmış oldu.[18]

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından yaşanan Şeyh Sait İsyanı bu tarihsel süreçte yaşanan önemli bir dönüm noktasıydı. Kürt meselesiyle ilgili genel değerlendirmelerde Şeyh Sait İsyanı’nın Cumhuriyet’in Kürt siyaseti üzerinde bir milat olduğu kabul edilir. Bu konuda yapılan tartışmaları iki alanda toplamak mümkün. Birinci teze göre, devletin Kürt siyasetinin değişmesinin temel sebeplerinden birisi Şeyh Sait İsyanı’dır. Bu isyan neticesinde devletin Doğu siyaseti radikal bir biçimde değişmiş ve yakın zamana kadar devam eden güvenlikçi perspektif meydana gelmiştir. İkinci teze göre ise, tam tersine, devletin Kürt siyasetine bakışında değişiklik yaşanması nedeniyle Şeyh Sait isyanı meydana gelmiştir.[19] İsmet İnönü hükümetlerinin uyguladığı politikalar ise, “radikal devrimcilik” vizyonuna göre şekillenmişti. Bu vizyonda ekonomiye ve yerleşik kültürel değerlere fazla önem verilmiyor, sorunun Kürtlere Türk kimliğini kabul ettirmek ve tepkileri bastırmakla çözümleneceği umuluyordu.[20] 1925 isyanının örgütleyicisi Kürt entelektüelleridir fakat gücü Hamidiye Alayları’dır. 1921’de Alevi Kürtler’in çıkardığı Koçgiri İsyanı vardır. Sünni Kürtler, Kurtuluş Savaşı’nı destekledikleri için isyana destek vermezler. 1925’teki isyana da Alevi Kürtler destek veremezler çünkü devlet orayı zaten dümdüz etmiştir. Bir yandan da ciddi bir entelektüel güç vardır. Bunlar yeniden birleşip bu kez de Hoybun isimli bir örgüt kurarlar ve 1929-1930 yıllarında Ağrı İsyanı’nı çıkarırlar. Bu nedenle asıl isyan Ağrı İsyanı’dır. 1927’de başlayıp 1931’de bastırılır. Çatışmalar 1929-30 yıllarında yoğunlaşır. İsyanı uzun süre bastıramayan Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği ve İran’dan yardım alır. Son olarak ise meşhur 37-38 Dersim Harekâtı vardır. Ancak devlet şunu çok iyi bilir ki Dersim bölgesinde yaşayanlar Kızılbaş Kürtlerdir. Bu bölgeyi ele geçirmek için de ciddi bir devrim yapmak gerekir. . Sonuçta 1935’te “Tunç Eli Kanunu” çıkarılır. 1938’de de bölge tamamen haritadan silinir. Yaklaşık elli bin insan da çeşitli bölgelere sürgün edilir ve Yaklaşık kırk bin kişinin ölür. Sonuç olarak 1923-38 yılları arası bir tür isyan ve tehdit dönemi. Yani isyanlar var ama devletin de buna karşı çok sert tedbirleri var.[21] Bir diğer açıdan Hasan Cemal ise 1925 yılından sonra izlenen siyasette ise Kürtler ve Kürt dili yok sayıldığını söyler.[22]Bu minvalde tezahür eden gelişmeler Kürtlerin yaşadığı coğrafyada çok önemli bir manevi boşluğun oluşmasına sebep olur. Bu boşluk da Halifeliğin lağvedilmesiyle başlayıp daha sonra bu sorunun oluşmasında önemli bir kilometre taşı olan Şeyh Sait Hadisesinde Takrir-i Sukun yasasıyla önde gelen molla,şeyh,mütefekkir ve entellektüel kürt alimlarinin susturulması yada ortadan kaldırılmasıyla oluşur.Böylelikle bölge ruhu çıkarılmış bir ceset gibi isyanlara,baş kaldırmalara ve neticede toplu bir kıyıma maruz kalma noktasına gelir.Böylelikle de sorun kısa bir süreliğine susturulmuş olur.Daha doğrusu sesi kıslmış bir hale getirilir.

Sessizlik Dönemi

1938-60 arası bir tür sessizlik dönemi olur. Çünkü isyanlar çok sert bastırılmıştır. İlginçtir, Kürtler Türk’tür söylemi daha çok 1960 darbesinden sonra gündeme gelir. 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi hafif bir hareketlenmeye yol açar. . Bir yandan da Demokrat Parti Hamidiye Alayları örneğine benzer bir şekilde bazı Kürt aşiret reislerini kendi partisinden milletvekili yapar. Ardından, Demokrat Parti ile yakın ilişkide olan Sünni Kürt aşiretlerinin çocukları İstanbul’a ve Ankara’ya okumaya gelirler. Tarık Ziya Ekinci, Musa Anter, Naci Kutlay gibi isimler… Bu Kürt gençleri yavaş yavaş birbirlerini tanımaya başlarlar. Bu gençler arasında hafızanın yeniden üretilmesi süreci başlar. Ancak devlet bu hareketlenmeyi erken fark eder ve bu 49 Kürt gencini saptayıp “bölücü işler yaptıkları” gerekçesiyle yakalar. 1959’da yapılan bu müdahaleye “49’lar tevkifatı” denir. Bir sene sonra da 1960 darbesi olur. 60 darbesi Kürt hareketi içinde bir paradoksa neden olur. Demokrat Parti’nin Kürtler’in asimilasyonuna çomak soktuğunu, bu yüzden de Kürt milliyetçiliğinin yeniden başladığını düşünürler ve buna karşı bir önlem almak isterler.[23]

68 Kuşağı ve Kürtler

1960 darbesi ilginç bir şeye neden olur. Anayasa bir taraftan bir örgütlenme özgürlüğü sağlar. Bu da 1961-62’den sonra Kürt gençlerinin de çokça yer aldıkları sol hareketleri güçlendirir. Öte yandan 60 darbesi Kürtler üzerinde ciddi bir baskı kurar. Kısacası, göçlerin ve eğitim olanaklarının da etkisiyle hem Sünni hem de Alevi Kürt gençleri o dönemde kendilerini sol harekete yakın hissederler. Bu dönemde Alevi ve Sünni Kürt gençlerinin, özellikle TİP içerisinde yer aldıklarını görürüz. Ancak, 1969-70 yıllarında Türk solu içerisinde yer alan birçok Kürt genci yavaş yavaş kendi örgütlenmelerini oluşturmaya başlarlar.

Mesela 1970’te Devrimci Doğu Kültür Ocakları’nı (DDKO) kurarlar; Doğu Mitingleri’ni düzenlerler. Öte yandan birçok Kürt genci 1969’da hala TİP’in içinde yer alır.[24] Özellikle 1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren gerek dünyada gerekse Türkiye’de hızla artan sosyalist fikirler ve bu fikirlerin siyasal alanda temsiliyetini sürdüren Türkiye İşçi Partisi, Kürt sorununu ülke gündeminde tartışmaya açtı. Bu tartışma uzun bir süredir sessizlik döneminde olan Kürt milliyetçiliğinin yeniden doğuşunun Türkiye’deki işaret fişeği olarak değerlendirilir. Kürtler üzerinde etkisini göstermeye başlayan DDKO ve bağlı dernekler Doğu illerinde ses getiren mitingler düzenlemişlerdir.[25] İsmail Beşikçi’ye göre ise, bu mitinglere karşı askeri birlikler tarafından Doğu ve Güneydoğu‟da çok yönlü operasyonlar yapılmış, bu operasyonlarda yaşanan olayların ve acı hatıraların Kürtler üzerinde toplumsal bir tramvaya neden olmuştur. Bununla beraber yaşanan gelişmeler, PKK’nın kuruluşu ve sonradan kurulacak olan Devrimci Doğu Kültür Dernekleri’nin (DDKD) oluşturduğu Sosyalist Kürt Milliyetçiliğinin zeminini meydana getirmiş.[26]. 1965 sonrası Irak’ta Molla Mustafa Barzani’nin başını çektiği çok ciddi bir ayaklanma vardır. Yani 1969’da yavaş yavaş “ulusal bir sorun varsa ulusların kaderlerini tayin hakkı önce gelir” tartışmaları başlar. Bu sırada TİP’in kurucuları arasında bulunan, Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuyan iki Kürt genci, Sait Kırmızıtoprak ve Sait Elçi, Irak’taki hareketle ilişkiye geçerler. Ardından 1969’da Irak’taki Irak Kürdistan Demokratik Partisi’nin bir benzerini, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’ni (TKDP) kurarlar. TKDP belki de kurulan ilk Marksist-Leninist solcu Kürt örgütüdür. Yani Türk solu içinde kendilerini ifade etmeye başlamış Kürt gençlerinin 1969’dan itibaren yavaş yavaş ayrılmaya başladığını görürüz. Bu arada 1971 darbesi gelir. DDKO, TKDP gibi örgütlere mensup Kürt gençlerinin büyük bir çoğunluğu da yakalanıp hapse girer. Bu dönemde hapishanede bulunan Kürt gençleri arasında şu görüş hâkim olmaya başlar: “Kürt halkının kurtuluşu için silahlı mücadele şarttır. Ulusların kaderlerini tayin hakkı temeldir. Silahlı mücadeleye başlanmalıdır.” Hapishaneden çıkan bu Kürt gençleri Kava, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Örgütü (KUK), Rizgarî gibi temel niyetleri silahlı mücadeleyle Birleşik Kürdistan’ı kurmak olan Kürt örgütleri oluşturmaya başlarlar. Bu dönemde, 1974 sonrasında Apocular diye bir gruptan, yani Abdullah Öcalan ve ekibinden de bahsedilmeye başlanır. Apocular daha içe kapanık, entelektüel olarak görülmeyen küçük bir gruptur. 1974 sonrası kurulan bu yapıların ilginç bir sosyolojik tabanı vardır: Abdullah Öcalan da dâhil olmak üzere, bu örgütlerin kurucularının hepsi 68 kuşağındandır; yani 1960-70 arasında üniversitede okumuşlardır. Kürt sol hareketindeki 68 kuşağı, tıpkı Türk sol hareketindeki gibi entelektüel bir kuşaktır. Silahlı mücadele fikri daha çok 68 sonrası kuşakta yoğunlaşmıştır. Mesela Tarık Ziya Ekinci, Musa Anter, Naci Kutbay, İsmail Göldaş gibi isimlerin hepsi 68 kuşağıdır ve hiç silahlı mücadele fikrine bulaşmamışlardır.[27]

Bu noktada Cumhuriyetin ilanından sonra bu meselenin ortak birleştirici unsurundan ayrıştırıldığını görüyoruz. Böylelikle isyanların baş gösterdiğini ve bu isyanlara karşı devletin radikal kararlar alarak meseleyi çözmeye çalıştığını ve bununla birlikte sorunu genelleyerek daha da çözülmez hale getirdiği yönünde gelişmelere neden olduğunu gördük. Bununla birlikte sorunun özellikle 60 darbesinden sonra siyasallaşma yönünde yerel bir alan elde etmiştir. Olaylar daha çok bu minvalde gerçekleşerek devam etmiş ve tek tipleşme aşamasına gelmiştir.

PKK’nin Kuruluşundan Günümüze Kadar Geçen Dönem

Kürt sorununun en can alıcı noktalarından biri de PKK’nin kuruluşu ve 80 Darbesiyle daha da palazlanıp günümüze kadar gelmesidir. Burada daha çok Kürt siyasal hareketinin devlet eliyle tekelleştirilip bu konuda diğer siyasi grup ve partileri susturmaya çalıştığını göreceğiz. Bu noktada Öcalan, ‘PKK’yı kurduk, silah ve ekmeğimizi devlet verdi. Korumamızı üç yıl devlet sağladı. Bizden istenen Kürt örgütleriyle savaşmaktı.’ diyor.”[28] Böylelikle PKK gerçeğinin arka planını 80’den önce ve sonra bir de 90’lar ve günümüze kadar olan devresini ele alacağız. Bugün bu sorunun tam olarak anlaşılamaması ve çözülememesinin temellerinin atıldığı bu dönem örgütün silahlı mücadeleye geçmesi, devletin bundan dolayı sıkı güvenlik tedbirleri almasına ve Kürtlerin yaşadığı bölgede her iki cenahtan acı, keder ve ölümlere yol açmasına neden olacaktır. Örgütün bu tarihten 2005 yılına kadar olan tarihsel sürecini Bal şu şekilde tasnif eder:

· 1984-89 arası “yoğun terör”

· 1989-95 arası gerilla aşamasına geçme çabası,

· 1995-1999 arası büyük kentleri de kapsayacak şekilde tekrar yoğun terör,

· 1999-2005 arası ise farklı kombinasyonları eş zamanlı içeren, “terör, pasif itaatsizlik ve siyasallaşma” süreci.[29]

80 Öncesi Dönem

12 Mart 1971 muhtırasının ardından yaşanan baskı dönemi sol hareketin gelişimini engellemeye yetmedi. PKK’nın temellerinin atılması da bu döneme rastlar.

1974 yılında Ankara’da kurulan Demokrat Yüksek Öğrenim Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Abdullah Öcalan, daha sonra Kürdistan İşçi Partisi’ni yani PKK’yı kuracaktı.

PKK, ilk kurulduğu yıllarda Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan vatandaşların Türk ırkından ayrı bir ırk olduğunu, Türk devleti tarafından sömürüldüğünü, dil ve kültürünün asimile edildiğini savunarak, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerini içine alacak şekilde Suriye-İran ve Irak toprakları üzerinde bağımsız birleşik demokratik Kürdistan devleti kurmayı hedeflemekteydi. PKK, Türkiye’deki sol örgütlerin Kürt Sorunu’na yaklaşımlarına ve çözüm önerilerine bir tepki olarak ortaya çıksa da, Marksist söylemden kopmadı. Ancak örgüt, ilk oluşumundan itibaren önceliğini Kürt ulusal bilincinin oluşturulmasına verdi. PKK’nın kurulması, Türkiye’nin çözemediği Kürt Sorunu’nda bir dönüm noktası oldu.

Abdullah Öcalan öğrencilik yıllarında ulusal sorunun silahlı mücadeleyle çözülebileceği fikrini savunarak, faaliyet alanını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine taşıdı. 1978 yılında silahlı eylemler başladı. Grup, ilk önce ‘Apocular’ veya ‘UKO’cular’ (Ulusal Kurtuluş Ordusu) olarak tanındı. Öcalan ve arkadaşları, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis köyünde 27 Kasım 1978’de yaptıkları toplantıyla örgütlenmelerinin ismini PKK olarak belirledi. [30] Bu konuda 1978 yılı bir dönüm noktasıdır: PKK kurulur. PKK’nin açılımı Kürdistan İşçi Partisi’dir ama kimse onlara PKK’li demez o dönemde, genellikle Apocu derler. PKK’nin stratejisi özellikle Urfa ve çevresindeki fakir ve yarı köle haldeki halkı o bölgede örgütlemektir. Bir yandan da, özellikle Urfa ve Diyarbakır’da KUK adlı bir örgüt vardır. O da bölgede çok güçlüdür. PKK köylüler arasında örgütlüyken, KUK daha çok Kürt aydınları arasında örgütlüdür.[31] Öcalan bir taraftan PKK terör örgütünü kurarken diğer taraftan benzer amaç çerçevesinde faaliyet gösteren diğer örgütleri de kendisine rakip olarak algılamış. KAWA, Özgürlük Yolu, DDKD ve TKDP diğer yapıları “işbirlikçi” ya da “revizyonist” olarak suçlamış ve reddetmiş. Öcalan’a göre bu gruplar “Kürt ulusal hareketi için yüz karası; önderleri de kapitalist güçlere ya da Çin, Sovyetler Birliği, ABD ya da Türkiye’nin taleplerin teslim olmuş hainler”dir. PKK filizlenme, kuruluş ve gelişme süreci içerisinde silahlı şiddeti yöntem olarak benimserken, ideolojik tabanda Marksist-Leninist fikirleri temel doktrin ve prensip olarak kabul etmiştir. Öcalan (1994: 78) bu ideolojinin örgüt için temel prensip olduğunu şu ifadelerle açıklar: [32]

“PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir.”[33]

80 Darbesi ve Sonrası

12 Eylül 1980 tarihi Türkiye’nin çok uzun süre çıkamayacağı karanlık bir tünelin başlangıcı oldu. Darbeyle beraber başlayan baskı rejiminden Kürt hareketi de nasibini aldı. Çok sayıda Kürt vatandaş yurtdışına kaçmak zorunda kaldı. Geride kalanların pek çoğu ise dönemin baskılarının simgesi haline gelen Diyarbakır Askeri Cezaevi’ndeydi. Böyle bir dönemde PKK de, çoğu yasadışı örgüt gibi Türkiye dışına çıktı. 12 Eylül’den kısa bir süre önce Şam’a yerleşen Öcalan, örgütü buradan yönetmeye başladı. Darbenin Kürt hareketine yönelik tasfiye amacı sosyalist harekete uyguladığı tasfiye kadar başarılı olamadı, aksine Kürt hareketi darbe sonrası toparlandı. Özellikle Diyarbakır Cezaevi’nden çıkanların kitlesel olarak PKK’ya katılarak dağa çıktığı bir süreç yaşandı. Filistin kamplarında eğitimlerini tamamlayarak Suriye’den Türkiye sınırını geçen örgüt üyeleri Adıyaman, Sason ve Dersim’e yerleşerek örgüte vurucu bir güç kazandırdı. 15 Ağustos 1984’te PKK’nın ilk ses getiren eylemi gerçekleşti. Hakkari’nin Şemdinli ilçesi ile Siirt’in Eruh ilçesine düzenlenen eşzamanlı baskınlarla örgüt silahlı çatışma sürecini başlattı.

Abdullah Öcalan, 1999 yılında yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde, örgütün silahlı faaliyetlerini 1984 öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıracaktı.

Öcalan ifadesinde, ‘Hilvan-Siverek dönemi’ olarak tanımladığı birinci dönemde mücadelenin, ağalara ve şeyhlere, yani mahalli otoriteye karşı sürdürüldüğünü; Şemdinli ve Eruh baskınlarından sonra başlayan ikinci dönemde ise gerilla taktiği tarzındaki silahlı eylemlerle örgütün doğrudan devlete yöneldiğini anlattı.[34] . Öcalan, eylem kararını 1982 yılında Diyarbakır Cezaevi’nde üç örgüt üyesinin ölüm orucunda hayatını kaybetmesi üzerine verdiğini kaydI. Üçüncü kongre kararlarından sonra PKK silahlı eylemlerinin yelpazesini genişletti. Askeri hedeflerin yanı sıra, kamu kurumlarının araçlarına, yönetim binalarına saldırılar arttı. . Bu dönemde başta Suriye olmak üzere Lübnan, Kuzey Irak, Yunanistan ve Rusya’dan büyük destek gören PKK, köy baskınlarına yöneldi. Örgütün 1986-1987 yıllarında yoğunlaştırdığı bu eylemlerin amacı PKK’yı devlete karşı alternatif otorite olarak kabul ettirmekti. . Esnaftan ve sınır geçişlerinden alınan haraca ‘vergi’, örgüte katılmalara ise ‘askere alma’ işlemi adı veriliyor, örgüt otoritesi bölge halkına alternatif devlet otoritesi olarak sunuluyordu. PKK’nın ordulaşma çabaları sürecinde gördüğü dış destek de çok önemliydi. İran-Irak Savaşı’nın yarattığı ortamı değerlendiren Öcalan ve PKK, 1988 yılında Bağdat ile yoğun bir ilişkiyi başlatmasına takiben, İran’ın desteğini de sağlamaya yöneldi. Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin, Kuzey Irak’taki KDP lideri Mesut Barzani’ye bağlı güçlere saldırdı. İran’a kaçmak zorunda kalan Barzani birliklerinin arkalarında bıraktıkları silahlara PKK tarafından el konuldu. Örgüt Kuzey Irak’ta ortaya çıkan bu boşluktan yararlanarak bölgeye yerleşimi tamamladı, ayrıca Barzani’ye bağlı bazı militanları bünyesine katmayı başardı. PKK sağladığı bu güçle kendini otorite olarak kabul ettirmeye yönelik silahlı eylemlerini arttırdı. Bu eylemler neticesinde PKK, Kürtçülük hareketini uluslararası platformda tartışılır hale getirse de pek çok ülke tarafından ‘terör örgütü’ ilan edildi.[35]

90’lı Yıllar (En Karanlık Dönem)

1992’den sonra çok ilginç olaylar olmaya başlar: Önce Genelkurmay Başkanı olması beklenen Eşref Bitlis’in helikopteri düşer, Turgut Özal birden bire ölür –ki hâlâ şaibeli bir ölümdür; önemli Kürt entelektüelleri vurulur, Musa Anter ve Uğur Mumcu suikastı olur. Tüm bu olayların ardından son olarak Sivas Olayları yaşanır. Oy oranı %38 olan Anavatan Partisi bir sene içinde silinir ve Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, Başbakanımız Tansu Çiller, başbakan yardımcımız Mesut Yılmaz, İçişleri Bakanımız Mehmet Ağar oluverir. Bir iki yılda yaşanan bu sürecin ardından devlet bölgeye çok sert bir şekilde girer. Otuz beş bin Kürt, beş bin güvenlik gücü olmak üzere yaklaşık kırk bin insanın hayatını kaybettiği 92-99 arası savaş dönemi başlar. Sonuç olarak 1999’da Abdullah Öcalan yakalanır. Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra çıkıp, “Artık silahlı mücadele dönemi bitmiştir. Bundan sonra silahla herhangi bir şey kazanılamaz. Bu tarihten sonra, eğer devlet de izin verirse yavaş yavaş silahlı hareketi bırakıp bir sivil toplum kuruluşuna dönüşmelidir. Kürt aydınlarının sorumluluk alması gerekiyor. Kürt demokratik hareketinin başlaması lazım. Artık demokratik ekolojik toplumu kurmalıyız.” dedi. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde, PKK’ye birliklerini Türkiye sınırlarının dışına çekip süresiz ateşkes ilan etme emrini verdi. Bunun üzerine, PKK derhal silahlarını geri çekti, Irak’a geçti ve süresiz ateşkes ilan etti.[36]Siyasal olarak da PKK 90’larda birçok faaliyette bulundu. PKK Eylül 1990’da hazırladığı ‘Şehir Talimnamesi’ çerçevesinden yasal kitle örgütleriyle ilişkilerin arttırılması kararı aldı. O dönem ayrıca, Halkın Emek Partisi’nin (HEP) propaganda alanı haline getirilmesi, 1991 genel seçimlerinde partinin desteklenerek meclise temsilci sokulması talimatı Öcalan tarafından verildi.[37] . Ancak bu partinin de PKK terör örgütü ile ilişkilerinin belgelerle tespit edilmesi sonrasında bu parti de kapatılır. Siyasi faaliyetlerine son verilen Halkın Emek Partisi (HEP) yerine Demokrasi ve Değişim Partisi (DEP) kurma çalışmaları yürütülür. Ancak bu partinin de PKK terör örgütü ile ilişkilerinin belgelerle tespit edilmesi sonrasında bu parti de kapatılır. Yine aynı dönem içerisinde DEP’li milletvekilleri yargılanır, Aralık 1994 itibariyle sekiz vekil 15 yıla varan değişik hapis cezalarına çarptırılırlar. Alınan bu karar Batılı devletler tarafından tepkiyle karşılanır ve Türkiye’ye yönelik silah alım ihalelerinin durdurulması, “Gümrük Birliği” anlaşmasının ertelenmesi gibi yaptırımların uygulanmasına yol açar.

PKK’nın 1995′teki terör eylemleri önemli ölçüde azalır. . Bu stratejinin temeli, terör eylemlerinin Türkiye’nin batıdaki kentlerine taşınmasıdır. Batıdaki kentlerde gerçekleştirilecek olan yoğun terör eylemleri Türk milliyetçiliğini radikalleştirecektir. Dolayısıyla, Kürtler adına eylem yaptığı iddiasıyla olayları üstlenen PKK, Türk milliyetçiliğinin tepkisini Kürtler üzerine çekecektir. Kızgınlık, öfke ve nefret üzerine inşa edilecek ötekileştirme projesi Kürtleri yalnızlığa itecek ve ötekileştirilen Kürtler ise PKK yanında saf tutacaklardır. Ancak toplumun sahip olduğu tarihsel geçmiş ve kültürel birliktelik ve aynı zamanda örgütün eylemlerine yönelik güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyonlar sürecin yine başarısız olmasına neden olur. Ayrıca bu dönemde kapatılan DEP yerine Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kurulur ve Sosyalist İktidar Partisi (SİP), Birleşik Sol Parti (BSP) ve Demokratik Değişim Partisi (DDP) gibi sol görüşlü partilerle 1995 yılında düzenlenen genel seçimlere girerler. Ancak seçimin sonucunda barajı geçemeyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giremez.[38]

2000’li Yıllar, AK Parti Dönemi ve Günümüz

Öcalan’ın tartışılmaz tek lider olarak algılandığı terör örgütünde liderinin yakalanması bir strateji belirsizliğine neden olur. Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra, başlangıçta PKK terör örgütünün amacı Türkiye’nin üniter bütünlüğü içerisinde Türk-Kürt ortaklığını sağlayabilmektir. Örgüt, bu amacını gerçekleştirebilmek için stratejisini, ‘siyasal mücadele’ şeklinde değiştirir. Bu mücadele yöntemi, Ocak 2000 tarihinde yapılan PKK’nın “7. Kongresi’nde alınan ve 9 Şubat 2000′de yayınlanan bildiriye göre de; “Demokratik Cumhuriyet ve Barış Projesi” adı altında yeni bir program oluşturulur ve bununla “Kürt sorununun çözülmesi için, Türkiye’nin demokratik dönüşümünün sağlanması amaçlandığı” ifade edilir zeminlerde yürütülen her türlü faaliyeti kapsamaktadır.

Bal da, 2004’te PKK’nın ateşkesi bozarak tekrar eylemlerine başlamasında üç hususun önemli olduğunu vurguluyor. Bunlar:

· Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin tekrar ivme kazanması ve bu çerçevede atılan demokratik adımlar

· Örgüt içinde, başta Osman Öcalan kaynaklı gelişen, hizipleşme ve çözülmeler,

· ABD’nın Irak’ı işgali sonrasında özellikle Kuzey Irak bölgesinin kontrolsüz kalması ve bölgede terör örgütünün rahat hareket etmesidir.[39]

2007 yılının Mayıs ayı içerisinde de ise terör örgütü tekrar yeni bir yapılanmaya gidilerek “5. Genel Kurul Toplantısı”nı gerçekleştirmiş ve söz konusu genel kurul sonrası KKK (Kürdistan Demokratik Konfedaralizmi/Koma Komelan Kurdistan) adını KCK (Koma Civaken Kurdistan/Kürdistan Demokratik Topluluğu) olarak değiştirir ve bu değişim sonrası ülke içerisindeki faaliyetlerini de KCK/TM olarak yürütülmesine karar verilir.

KCK yapılanması PKK terör örgütünün bir çatı yapılanması olarak kurulur. Bu yapılanma PKK da dâhil olmak üzere bütün fraksiyonların üzerinde bir konumdadır. Bu açıdan KCK, PKK’nın şehirdeki yapılanmalarını yönettiği gibi dağdaki yapılarını da yönetir. 2008 yılı Ocak ayı içerisinde “Demokratik Halk Meclisi Konferansı” düzenlenir ve neticesinde “Demokratik Toplum Sözleşmesi” adlı örgütsel bir metin onaylanır. Ardından DTK tarafından 14 Temmuz 2011 tarihinde “demokratik özerklik” ilanı yapılır. Ancak demokratik özerklik ilanı şu an için sadece yapılan ilan ile kalır. 2009 yılında başlayan “Habur Krizi” ile darbe yiyen ve net olarak Silvan’da 13 askerin şehit olması ile sona eren “Demokratik Açılım” süreci yaşanır. Her ne kadar bu süreç akamete uğrasa da en önemli kazanımı sorunun çözümü için daha önce konuşulması bile hayal edilemeyen konuların zikredilmesi olur. Sonrasında ise çatışmanın tekrardan şiddetlendiği 2011-2013 arası dönem yaşanır. Bu dönemde terör örgütünün Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve bahsettiğimiz son süreçte kazandığı “cesaret” ile “4. Stratejik Hamle” ile örgütsel mücadeleyi farklı mecralara taşımaya çalışır. 2013 yılında PKK ile devlet arsında süren müzakerelerin somut yansıması Nevruz’da Öcalan’ın terör örgütünün ateşkes ilan etmesi ve sınır dışına çekilme kararı alması tarihsel süreçte önemli bir dönüm noktası olarak yerini alır[40]. Kürt meselesinin çözümü konusunda irade ortaya koyan son parti Adalet ve Kalkınma Partisi’dir. Başbakan Erdoğan’ın “Demokratik Açılım/Milli Birlik Projesi” ismini verdiği bu süreç aslında 12 Ağustos 2005 Diyarbakır konuşmasıyla başlamıştır. Sorunun çözümü için hamle sırası Adalet ve Kalkınma Partisi’ndedir. Adalet ve Kalkınma Partisi daha önceki tüm girişimlerden farklı olarak sorunun çözümünü geniş kapsamlı bir sürece yaymış, toplumsal ve siyasal bir tartışma sürecini başlatmış ve bu süreçte kurumsal ittifakı sivil siyasetten yana zorlayan bir tutum içinde olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmesinin hemen ardından “OHAL’in kaldırılması, DGM’lerin kapatılması, Kürtçe dil kursları açılması, pozitif ayrımcılığa varan ciddi ekonomik açılımlar yapılması, yaşayan diller enstitüsü kurulması ve TRT 6” gibi devrim sayılabilecek köklü düzenlemeler yapmıştır. Bununla beraber gelinen noktada bu radikal adımların sorunu tamamen ortadan kaldıramadığı, meselenin giderek çetrefilleştiği bilinmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi sorunla yüzleşme sürecinde aynı zamanda toplumsal birlikteliği tarif eden unsurları merkeze alan bir siyasi söylem kullanmaktadır. [41]Bu aşamada çözüm süreci adı altında hükümetle PKK arasında müzakereler başlar. Bu aşama yaklaşık 2,5 yıl sürer. Bundan sonra 7 Temmuz seçimleri ile tekrar akamete uğrar. Tekrar kan, tekrar göz yaşı ve tekrar ölümler başlamış ve devam etmektedir. Özellikle 1 kasım seçimlerinden sonra Ak Partinin tek başına iktidarından sonra Çözüm süreci paketi yeniden gündeme gelmiş durumdadır.

Sonuç

Sonuç olarak geldiğimiz noktada Kürt meselesi kritik bir eşiğe dayanmış durumdadır. Bu meselede söylenmemiş bir söz, önerilmemiş bir talep, yapılmamış bir toplantı kalmamıştır. Partilerden sivil toplum örgütlerine, devlet adamlarından, askerlere birçok kurum, problemin çözümü konusunda yüzlerce öneri dile getirmiştir. Türkiye problemin çözümüyle ilgili her türlü ikincil adımları atmış; ancak bir türlü politik kararlılık gösterip nihai adımı atamamıştır. 11.Cumhurbaşkanı Gül’ün de belirttiği gibi Türkiye ya kendi sorunu olan bu meseleyi çözecek ya da sorun başkaları tarafından çözülecektir. Kürt meselesi, zamanında atılmayan adımlarla kendi mecrasından çıkarak Türkiye’nin kendisiyle imtihanına dönüşmüş durumdadır. Geldiğimiz kritik eşikte Türkiye ya büyük devlet gibi davranarak bu meselesini çözecek ya da çok daha büyük sorunlarla yüz yüze kalacaktır[42] Yıllar yılı ülkemizin ana kronik sorunu haline gelen bu meselenin tarihsel süreçlerini ele alarak incelemeye çalıştık. Böylelikle yüz yıllık bir sorunun temel paradigmalarını, gelişmelerini ve şifrelerini anlatmış olduk. Bu noktada sorunun barış,özgürlük ve kardeşlik imgeleriyle bir an önce çözülmesi ve bir daha bu tür acı,kan,göz yaşı ve ölümlerin olmaması dileğiyle analizimi sonlandırıyorum.

Aziz ERSOY, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü.

KÜRT SORUNU DOSYASI : Kürtlerin Hakkı Hendek Siyaseti Olamaz

KAYNAK : Stratejik Düşünce Enstitüsü

Kürtlerin haklarını savunmak, kimlik mücadelesini vermek ve onları özgürleştirmek iddiasındaki PKK’nın bütün mücadelesinin Kürtler için anlamı, en somut biçimde kendi evlerinin önüne, sokaklarına, caddelerine kazılan hendeklerle ifadesini bulmuş durumda. Kürt halkına vaat edebileceği her şeyi en radikal şekilde ifade edebileceği bir siyasal zemin bulmuş olan HDP ise bu özgürlüğünü PKK gençliği marifetiyle kazılan hendeklere güzellemeler yaparak harcamış oluyor.

Güzellemenin ötesinde HDP milletvekilleri nerede bir hendek faaliyeti ve buna karşı güvenlik güçlerinin bir tedbiri varsa orada hendeğin öbür tarafında biterek o hendekleri savunmaya girişiyor. HDP milletvekilleri kendi aralarında hendek nöbet çizelgesi tutmuş durumda. Asıl işleri parlamentoda değil bu nöbet yerlerinde üstlendikleri görevler.

HDP’liler şehirleri savaş alanına çevirmiş bulunan, Kürtler için hayatı çekilmez hale getirmiş olan bu terör olaylarını “Hendek siyaseti” başlığı altında güzellemeye devam ediyor. Oysa hendek bizatihi siyaseti yok eden derin bir engel oluşturuyor.

Türkiye’de demokrasi HDP’nin bütün şımarıklıklarına ve terör örgütüyle olan bütün ilişkilerine şimdiye kadar belki bu hendekleri kapatır, silahların artık gereksizliğine ikna eder diye katlanmış oldu. HDP’nin kurumsal varlığı ve TBMM’deki temsili bizatihi PKK’yı silahsızlanmaya yeterince ikna edici bir etken olmalıydı. Oysa her geçen gün tam tersi bir ilişki daha fazla sergileniyor. HDP’nin silahlı gücü elde bir araç olarak gören PKK’nın yönetiminde ve onun bütün savaş faaliyetlerinin Meclis’teki temsilinden başka bir şey yaptığı yok. HDP asıl patron olarak davranan PKK için bir propaganda imkânından başka bir şey değil.

HDP’ninse kendisine yazılmış olan bu rolden yana ciddi bir şikâyeti yok. Bir demokraside milletvekilinden beklenen, her şeyden önce silaha, şiddete karşı bir duruş sergilemesidir. HDP milletvekilleri hendek kazılmasını engellemek veya kazılanları kapatmak bir yana, hiç bir hendek faaliyetinin olmadığı şehirlere gidip orada da bu faaliyetleri başlatmakla meşgul. Güneydoğu’da hendek kazılmayan yerleri adeta hain şehir ilan eden bir yaklaşımı sergilemekten geri durmuyorlar.

Bütün çabalarına rağmen, PKK ve HDP’nin elbirliğiyle yaptığı çalışmaya rağmen hendekler istenilen yaygınlığa ulaştırılamıyor. Bu siyasetin siyaset olmadığını bilhassa Kürt halkı görüyor ve PKK’yı bu eyleminde yalnız bırakıyor, HDP’yi de bu siyasetinde terk ediyor.

Bütün bu hendek siyasetiyle gerek HDP’nin gerek PKK’nın Kürtler için, Kürtlerin hayrına herhangi bir kazanımın peşinde olduklarına kimseyi ikna etmeleri mümkün değil. Devletin son on yıldır olaya yaklaşım biçimine karşılık HDPKK’nin ortaya koyduğu bu tepki HDP’yi de PKK’yı da Kürt siyasetinden her geçen gün fersah fersah uzaklaştırıyor. Ancak bu uzaklaşma PKK’nın hırçınlığını daha da artırıyor. Hendek siyaseti aslında gittikçe kayan bu zemine karşı PKK’nın çarpık bir tutunma çabası.

Kürtlerin gönlünü kaybettikçe zora başvurması tipik bir “ya benim olursun ya toprağın” psikopatik tepkisidir. Daha şimdiden bölgeden sırf hendekler yüzünden en az 200 bin insanın göç ettiği görülüyor. HDP’nin bundan yana hiç bir sorun hissetmiyor olması, bunu da adeta mücadelesinin bir kazanımı gibi görüyor olması da kayda geçiyor.

Bu arada devlet, hendeklere karşı mücadele ederken bilhassa sivil-terörist ayrımını titizlikle yaptıkça PKK’nın çılgınlığı daha da artıyor. Sebebiyet verdiği bütün ölümleri devletin hanesine bir katliam gibi yazma yönünde sergilediği propaganda performansı, insanı çileden çıkaracak cinsten. Ancak bu performansın yüksekliğiyle ters orantılı bir inandırıcılık ortaya çıkıyor, çünkü hendek siyasetinin maliyetini bizzat yaşayarak gören, hisseden ve bedelini ödeyen Kürt halkı oluyor.

“Özyönetim” diye, “demokratik özerklik” diye ifade ettiği talebin Kürt halkı için nasıl bir “mafya örgütlenmesi”ne dönüştüğünü Kürtler çok iyi görüyor artık. Özyönetimin evinin önüne hendekler kazarak şehrini yaşanamaz hale getirdiğini görüyor, kaçabilen bundan kaçıyor zaten.

Demokratik Özerkliğin içinde hiç bir demokratik kırıntı bulunmadığını bilfiil yaşıyor Kürtler. Özerk olanların halk değil onları yönetmeye kalkışan silahlı örgüt olduğunu da görüyor. PKK demokratik özerliği de özyönetimi de devletten talep ediyordu. Söylediğinin somut anlamı şuydu: Kürt halkını bana bırak ben yöneteyim. Açıkçası bu bir hak talebi değil bir imtiyaz talebiydi. Kürt halkı üzerinde devletten zorla bir ikta talebi. Bunu da silahlı terörün diliyle ifade ediyordu. Devleti ve Türkiye halkını bezdirerek bu imtiyazı elde edebileceğini düşünüyordu.

Peki PKK yönetmek üzere Kürtleri devletten talep ederken, Kürtlerin rızasını nasıl alacaktı? Bu noktada Orhan Miroğlu’nun tespiti durumu yeterince iyi açıklıyor: “PKK’nin Kürtleri ikna etmek gibi bir meselesi ise yok. PKK’nin Kürtlerle olan ilişkisi köle efendi ilişkisidir. PKK düşünür yapar, Kürt halkına destek vermek, oğlunu, kızını feda etmek düşer ve bu yıllardır böyle.

Hendek savaşları daha şimdiden 200 bin insanı göçe zorladı. Bu devlet için sorun ama PKK için bal kaymak! Giden gider, kalan kalır, o kalanlar özyönetime sadakat göstersin yeter! Kalanların sadakatten başka yapabilecekleri şey yok zaten.”

Ve Akademik Terör…

Siyasi tavırların akademik ölçülerle değerlendirilmeye çalışılması, akademik unvan, konum veya söylemlerin siyasi tavırların doğrulayıcısı veya meşrulaştırıcısı olarak görülmesi, en basit ifadesiyle bilimin kötü bir suiistimalidir. Ama bu suiistimal bir yandan da pozitivist bir ideolojinin de siyaset alanına kurnazca tahakküm etme gayretinin iptidai bir taktiğidir de. Modern dünyanın formasyonunda siyaset mühendisliği kendine bilimsel geçerlilikten veya bilimin iktidarından haklılık ve meşruiyet devşirmekte pek mahirdi.

Bilimselci söylemin arkasına sığınan siyaset bütün uygulamalarını bilimle meşrulaştırırdı. Siyaset bilim adına konuşma imtiyazını elbette bilimin herhangi bir argümanından üretmezdi. Tabii ki bilimin mantığı içinden, en pozitivist haliyle bile belli bir siyaseti iltizam edecek normatif bir ilke çıkarsanamazdı. Buna rağmen pozitivist bilim pratiği modern siyasetin ilahiyatı, hatta ilmihali gibi işlem görmekten kurtulamamıştır.

Akademik unvanlar veya seviyeler bir insanın siyasi duruşunu ne doğrular, ne de haklılaştırır. Aynı şekilde birilerinin siyasi duruşlarını akademik söylemlerle yargılamanın da bir yeri yoktur. Siyasi duruşu beğenilmeyen birine yöneltilen eleştiriye akademik unvanının karıştırılması yanlış ama bir o kadar da sık yapılan bir şey. Hasbelkader edindiğimiz akademik unvan dolayısıyla muhaliflerden en sık duyulan eleştiri “profesör olmuş ama…” eleştirisidir.

Bu eleştirinin altını kazıdığınızda bilimden yana, akademiden yana bütün siyasi duruşları tüketecek bir metafizik beklentinin olduğunu veya çok daha banal bir düzeyler karmaşasının yattığını rahatlıkla görebiliriz.

Geçtiğimiz aylarda Ömer Laçiner’le girdiğimiz bir tartışmada benim siyasi duruşuma yönelttiği eleştiriye direk Profesörlük unvanıma sataşmayla başladığını gördüğümde, bu düzeyler karmaşası içinde bocalayanlara sadece acıma hissi duymuştum. Atilla Yayla’yla da girdiği bir tartışmada aynı yerden girdiğini hatırlıyorum. Oysa yaptığın tartışma benimle veya Atilla Yayla ile bir akademik tartışma değil, tamamen siyasi bir tartışma. Siyasi duruşunu beğenmediğimiz birinin akademik unvanını tartışma konusu yapmak biraz düzeyler şaşkınlığı, biraz da ucuz taktiğe açgözlü bir dalış tabi. Nasılsa tribüne oynuyorsan, muhatabının akademik seviyesine vurayım derken insani ve entelektüel seviye noktasında sefaletin dibini bulduğunun farkına bile varmazsın.

Ben şahsen hiç bir siyasi duruşumu veya görüşümü akademisyen unvanımın arkasına sığınarak ortaya koymuş değilim. Akademisyen kişiliğimle bile her görüşümün tartışma konusu olabileceğinin idrakinden hiç bir zaman uzaklaşmam ki, siyasi duruşumu akademik unvanımla tartışılmaz kılma kurnazlığına hiç bir zaman rağbet etmedim. Bilimsel alanda üretilen bilgi de tartışılmaz değilse bile akademik söylem ile siyasal söylem arasındaki farkı yitirdiğinizde her şeyi birbirine karıştırmış olursunuz.

“Akademisyenlerin bildirisi” olarak kamuoyuna duyurulan bildirinin birincil sorunu orada şu veya bu konuda ileri sürülen görüşle ilgili değil. Her şeyden önce son derece yüzeysel derme çatma siyasi bir metnin “akademisyenlik” mesleğinin sahip olduğu varsayılan kutsiyete müracaat edilerek, o kutsiyetten bir kudret umularak sunulması önemli bir sorundur. Metne siyasal bir eleştiri yapmayı o yüzden gereksiz görüyorum. Siyaseten hiç kimsenin aynı görüşte olması gerekmiyor. Ama madem bildiri bir akademisyenler metni olarak lanse ediliyor, akademik olarak eleştirilmeyi daha fazla hak ediyor.

Açıkçası, metin tutarlılık açısından dökülüyor, dil itibariyle tam bir fecaat örneği, gerçeklerle bağı itibariyle de tam bir propaganda metni havasında. Türk akademisyenlerinin akademik seviyesi adına utanılacak bir durum. Türkiye’de bir terör gerçeğinin varlığından ve bu teröre karşı bir mücadele verilmesi gereğinden bihaber gibi. Daha kötüsü tabii ki var olan terörün propaganda diline teslim olmuş olması, o dilin sözcüsü olması. O kadar akademisyenin bu kadar gerçeklikten uzak bir bildiriye imza atabilecek durumda olması her şeyden önce Türk akademisi açısından rezil bir durum.

Terörle mücadeleyi Kürt halkına karşı bir katliam olarak niteleyen ve Türk devletini bu katliamlardan vazgeçmeye çağıran bir ifade Güneydoğu veya Kürt gerçekliğinden kesinlikle son derece kopuktur. Çoğu sosyal bilimci olan bu akademisyenlerin gerçeklikten bu kadar uzak, hele bir de olayın tarafı bir örgütün propaganda diline teslimiyeti bir defa sosyal bilim pratiğini ve melekesini felç edecek bir yaklaşımdır.

Bildiriye imza atanların büyük çoğunluğu belli ki Güneydoğu’yu, yani olayın cereyan ettiği yeri bilmiyorlar, gitmemiş, görmemişler.

Bir kısmı da belli ki örgütün irtikâp ettiği terörü, mevcut iktidara karşı bir tür “kurtarıcı şiddet” olarak kutsayabilecek bir kafaya sahipler. Bu kurtarıcı şiddetin Kürt halkını hendek siyasetine, KCK çetelerine ve YPG faşizmine nasıl mahkûm ettiğinden de, bu siyasetin bölge Kürtlerinin büyük çoğunluğu nezdinde insanlık dışı bir iktidar talebi olarak mahkûm olduğundan da haberleri yok veya o çığlıklara kulaklarını kapatmış durumdalar.

Onlar için terör, halkın oylarıyla, demokrasi ve siyasetin sınırları içinde teşekkül etmiş mevcut meşru-siyasi iktidardan kurtulmak için tek şans ise iyidir, haklıdır, sevimlidir.

Teröre açıkça destek olan bu bildirinin siyasi eleştirisi ve değerlendirmesi elbette ki ayrıca yapılacaktır ama ilk satırından son satırına kadar siyasi olan metnin “akademisyen” bildirisi olarak yayınlanmış olması dolayısıyla ilk elde akademik açıdan değerlendirmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında ise görülen sadece bir akademik sefalettir. Bu sefaletse Türkiye üniversitelerinin bütün siyasi desteğe rağmen neden hala dünya akademisi içinde bir yer edinemediğini açıklıyor.

KÜRT SORUNU DOSYASI : Sırrı Sakık’ın Adamı, 1924’te de İsyan Çıkarmıştı !

Aynı yolun yolcuları…

Sırrı Sakık, Ağrı’da Mareşal Fevzi Çakmak İsmini Sildi, Yerine İhsan Nuri’yi Astı!

Gizli Kalmış bir İhsan Nuri İsyanı

Bilinen Şeyh Said isyanını Teğmen Mustafa ve Teğmen Hasan Hüsnü’nün 13 Şubat 1925 günü Şeyh Abdurrahim’in köyünü sarması, evin sarıldığını gören Şeyh Sait ve Şeyh Abdurrrahim’in askerlerin üzerine ateş açmasıyla başlatır ve de 15 Nisan’da Şeyh Said’in ele geçirilmesiyle bitirir isek, bu isyan 13 Şubat’ta başlamış, 15 Nisan’da bastırılmıştır.

Ancak bundan önce çıkarılmış bir isyan daha vardı ve zaten Şeyh Said isyanını tetikleyen de bu isyan olmuştu. Neydi bu isyan?

Bu isyan, Şeyh Said’ten bir yıl önce 3/4 Eylül 1924’te çıkarılmıştı…

Bu isyana dikkatimizi çeken Uğur Mumcu’dur.

Mumcu, Nesturi isyanı(1924) sırasında İhsan Nuri’nin firarını bildiriyor ve her iki olay arasındaki ilişkiye şöyle dikkatimizi çekiyor;

‘16 Eylül 1924 günü, Trabzon’da bir yurt gezisinde bulunan Gazi Paşa’ya, Başbakan İsmet İnönü’den gizli bir yazı geldi. Konu, Nasturi ayaklanmasıydı. Nasturi ayaklanmasını bastırmak için görevlendirilen alaydan subay(İhsan Nuri) ve erlerin kaçmaları Ankara’yı kuşkulandırmıştı. Bitlis milletvekili Yusuf Ziya ve kardeşi teğmen Ali Rıza arasında ele geçen şifreli telgraflar kuşkuları büsbütün artırmıştı…’

Gerçekten de İhsan Nuri, Ali Rıza ve beraberlerindeki erlerle, 3/4 Eylül 1924’te firar etmiş ve Van-Bitlis-Siirt bölgesinde bir ayaklanma başlatmıştı.


Şeyh Sait isyanını planlayanların ve tertipleyenlerin asıl isyan öncesi böyle bir ayaklanmaya geçtikleri, İsmet Paşa’nın Gazi Paşa’ya gönderdiği şu gizli yazıdan anlaşılıyor;

‘Beytüşşebap Grubu’na dahil olan Ziya’nın kardeşi Rıza’nın yanında bulunduğu 18’nci Alay’dan dört subay ve 400 er de Eylül’ün 3/4 gecesi firar etmişlerdir. Telgraf muhaberatı ve Yusuf Ziya’nın olay önce firar edeceğinden söz edişi, kıtalarının firari ile içerde Van, Bitlis, Siirt yörelerinde ayaklanma düzenlenmiş olduğunu ve bu ayaklanma sırasında bizzat Erzurum’da bulunarak ya bizzat düzenlemiş olduğunu gizlemek veya Erzurum yöresinde bir yolda dayanak ve katılım sağlamak istendiğini düşündürmüştür. Kaçak subaylardan birinin(İhsan Nuri) Zaho’da İngilizlere katılmış olması, ayaklanmanın İngilizlerce düzenlendiği olasılığını akla getirmektedir.’


Uğur Mumcu siyasi Kürt hareketi ile isyanlar arasındaki odak noktasının Halidi Nakşi Tarikatı olduğu gerçeğine zaten ulaşmıştı;

‘Kürt miralayı Cibranlı Halit bey, Varto, Bulanık, Malazgirt, Hınıs, Karlıova, Solhan ve Çapakçur yörelerindeki muhtarlardan aldığı mühürlü başvuru dilekçesini Kürt Teali Cemiyeti’ne gönderdi. Bu dilekçeler, Cemiyet aracılığıyla Kürt Nemrut Paşa ve Paris’teki Kürt Şerif Paşa’ya ulaştırıldı.

Cumhuriyet’in ilanı, arkasından halifeliğin kaldırılması, Kürt aşiretleri arasında tepkiyle karşılanmıştı. 1924 yılı yazında Erzurum’da bir araya gelen Şeyh Said, Cibranlı Halid ve Muşlu Musa bey kararlarını vermişlerdi. Bu dinsiz düzene boyun eğmeyecekler, karşı koyacaklar, direnecekler ve yakalanmayacaklardı.

Ayaklanmanın odak noktası Nakşibendi tarikatıydı. Hem şeyh Said hem Seyit Abdulkadir aynı Nakşibendi kolundan geliyorlardı. Her ikisinin dedesi de Mevlana Halid’in öğrencileriydi”.

Uğur Mumcu, öte yanda, bu isyanı hem Halid-i Nakşi şeyhlerine bağlamış, hem de isyanı tertipleyen ve yönlendiren yönetici kadrolarla Seyit Abdulkadir ve ardındaki siyasi Kürtçü örgütlerin ilişkilerini de açığa çıkarmıştı.

Gerçekten de bu ayaklanma ile Nesturi ayaklanması aynı süreçte çıkarılmış olduğundan, birbirini destekliyordu. Nitekim Nesturi isyanı sırasında Irak/Zaho’daki İngiliz birliklerine katılan İhsan Nuri, Barzanilerle birleşerek Şemdinli/Bembo’daki Yüzbaşı Hilmi Bey’in jandarma karakoluna saldırmıştı.

Hepsi aynı sürecin ayrılmaz bir parçasıydı. Bu isyanda Seyit Abdulkadir’in başı çektiği siyasi hareket Patrik Ağa Petros’un Nesturilerini doğrudan desteklemişti üstelik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı…

Bu noktada açıktır ki bu isyanın işbirlikçileri Bedirhanlar ve Seyit Abdulkadir’dir.

Yakında karşılaşacağımız 1927 Ermeni Taşnaksutyun-HOYBUN ittifakında Celadet Bedirhan ve Şeyh Sait isyanında yer alan Bozan(Berazi, Barazin) aşireti reisi Şahin Bey’in ortaya çıkacak varlıkları da bu tespitlerimizin doğruluğunu kanıtlayacaktır.

Bu kişiliklere, 1930 Ağrı Ermeni isyanında İhsan Nuri yeniden eklenecektir.

Şimdi hepimizin asıl sorması gereken soru şudur;

Peygamber sülalesinden geldiği iddia eden bir seyit, Seyit Abdulkadir, Müslümanlık içinde kendine önemli bir mevki bulmuş ve halkın güvenini kazanmış olan bir şeyh, Şeyh Said, neden devlete başkaldırır?

Neden Müslüman olduğu halde Hıristiyanlarla işbirliği yapar ve kutsal dinimizi siyasi ve şahsi çıkarlarına alet eder ve masum halkı devletine karşı kışkırtır?,

Bugün oynanan oyunlar işte hep bu eksen üzerinde gitmektedir…

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın, kurutuluş savaşı kahramanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın ismini silip yerine İhsan Nuri yazması ve mevcut siyasetin buna ses çıkarmayışı…

Yine mevcut siyasetin isyancı Şeyh Said’e sözde itibar iadesi adı altında toplum üzerinde dini etkinlik kazandırmak çalışmalarına ses çıkarmayışı…

Mevcut siyasetin, aynı tarikat üyesi Barzani ile ilişkiler geliştirip Türk askerine kurşun atan Molla Mustafa Barzani’yi neredeyse kahraman ilan edişi, “Türkiye seninle gurur duyuyor” şeklinde Barzani çığlıklarının atılmasına zemin hazırlayışı…

Tüm bunlar, tüm bunların aynı yolun yolcusu olduğunu düşündürüyor…

BİLGETÜRK

KÜRT SORUNU DOSYASI : Mesud Barzani’nin Şaşırtıcı Yalanları !

Türkiye yalan dolu bir Barzani tanıyor…

Yalan dolu bir Barzani…

Mesud Barzani ‘Kürt ulusal özgürlük hareketi’ adlı bir kitap yazdı, hala okunuyor… Bu kitap adı üstünde olduğu gibi Barzani’ye göre Kürt ulusal hareketini anlatıyor.

Ve bu özgürlük hareketinin lideri Barzani gösteriliyor, bugün için değil tarihten beri ulusal lider Barzani!

Peki, doğru mu bu? Kimse yazmadı ki…

Gerçekten son yüzyılda gelişen siyasi Kürtçülüğün lideri Barzani miydi?

Öte yanda bu siyasi hareketi başlatanlar gerçekten Kürt müydü ve amaçları neydi?

Biz bu kitabı satır satır okuduk…

Siyasi Kürtçülüğü ilk başlatanın Cizreli Bedirhan’ın oğulları ve torunları ve de peşi sıra Şemdinli’den Şeyh Seyit Abdulkadir olduğunu biliyoruz… Ve bu kişiliklerin içinde Barzani yok, onun sadece figüran olduğunu da biliyoruz…

Dolayısıyla kitabın daha başında yalan bir Barzani’yle karşılaştık çünkü ona göre ayrılıkçı siyasi Kürtçülüğü amcası Şeyh Abdusselam Barzani başlatmış, bu yalan!

Peki, Şeyh Abdusselam Barzani ne yapmıştı da Mesud Barani onu yazmış…

Sözde isyan etmiş ama tarihi net değil 1907-1909 arası bir tarihte…

Osmanlı’ya karşı ettiği söylenen isyan ise bir telgraf! Evet, bir telgraf çekip Osmanlı’ya sözüm ona “siyasi Kürtçü” talepler de bulunmuş…

Osmanlı da bunu isyan kabul edip üzerine gitmiş, sonunda yakalamış ve asmış!

Bunun üzerinde durmayacağız çünkü Şeyh Abdusselam kendiliğinden harekete geçmiş değil, onu öne süren Seyit Abdulkadir, onu da öne süren Bedirhanlar…

Diyelim ki bu ilginç isyan 1908’de olmuş ve 1914’te son bulmuş!

1908-1914 arasında Barzan bölgesinde hiçbir siyasi faaliyet yok!

1914-1918 arasında yine yok!

Ve Mesud Barzani bu adına Ulusal hareket dediği işi, İngilizler Musul’u işgal ettikten sonra başlatmış, kendisi söylüyor. Peki, nasıl başlatmış? Molla Mustafa bir İngiliz subayını öldürmüş ve hareket başlamış…

İngiliz subayının öldürüldüğü doğru ama bu cinayet siyasi Kürt Hareketini başlatmış olmak için değil, diğer aşiretlerden kuşkulandıkları için yapılmış bir eylem yani siyasi Kürtçülükle ilgisi yok!

Mesela İngilizler Musul’u işgal ettikten sonra “Kürdistan Yönetimi” kurdu, lideri Şeyh Mahmud Berzenci ve kurduğu Meclis’te Barzaniler yine yok!

Şeyh Mahmud Berzenci, Atatürk tarafından görevlendirilen Kaymakam Şefik Özdemir Bey ve müfrezesi ile İngilizlere karşı direniş başlattı ama bu direnişte de Barzani adı yok!

Mesud Barzani bu kitabını kaleme alırken, Şeyh Mahmud Berzenci hareketini hiç görmemiş, Özdemir Bey’in Süleymaniye bölgesinde başlattığı direnişten de hiç söz etmemiştir.

Mesud Barzani’nin hikayesinde Şeyh Mahmud yoktur, o zorlu çatışmalar yoktur, Özdemir Bey ve müfrezesi yoktur, aşiretlerin büyük direnişi yoktur, kurulan yerel milli meclisler de yoktur.

Ona göre Özdemir Bey ve müfrezesinin, Şeyh Mahmud ve onun liderliğindeki yerel aşiretlerin bu bölgede birlikte yazdığı kahramanlık destanı(1918-1923) hiç yaşanmamıştır.

Yine ona göre Musul ve çevresi direnişlerinde sadece Barzaniler vardır ve bu siyasi direniş ve hareketin liderleri hep Barzanilerden çıkmıştır ancak hepsi yalandır!

Mesud Barzani öylesi yazmıştır ki, tarihi itlaf edişi bir yana, gerçeği tahrif ederken de Barzanilerin iç yüzünü dışa vurduğunun farkına bile varamamıştır. Çünkü kitabında 1919-1931 arasında geçen zaman süreci hiç yoktur, bu süreçte Barzaniler kayıptır!

Mesud Barzani bu süreci yok saymış ve sanki o süreç yaşanmamış gibi Barzanileri 1919’dan almış, bir atlayışla 1932’ye taşımıştır.

En basit mantıkla, ‘bu süreçte Barzaniler ne yapıyordu’ diye bir sorunun akla gelebileceğini de hiç hesaba katmamış, okurların mantık yürütme gücünü de yok saymış…

Ama tarih bu, geçtiği yerde mutlaka bir iz bırakıyor…

Bakınız Mesud Barzani siyasi Kürt hareketini nasıl başlatmış;

’1919’da Şeyh Mahmut Berzenci, İngiliz emperyalizmine karşı direnince, Şeyh Ahmed Barzani onu destekledi. Bundan sonra İngilizler Şeyh Ahmed Barzani’yi yumuşatmak, ya da bedeli ne olursa olsun onu kendi taraflarına çekmenin yollarını aradılar. Bazen tehditler savurdular, bazen de onu aldatmaya çalıştılar. Fakat Şeyh Ahmed tavrını değiştirmeden sürdürdü. Ve hiçbir zaman İngiliz sömürgecilerin karşısında boyun eğmedi. İngilizler 1931’e kadar askeri operasyonlarını durdurdular’ .

Konu işte görülüyor; Barzani’ye göre siyasi ulusal Kürt hareketi 1919’da başlamış ama doğru değil çünkü siyasi Kürtçülük 1908’de başladı.

Yine Barzani’ye göre amcası Şeyh Ahmed bu direnişin sembolü olmuş, o da doğru değil çünkü Şeyh Ahmed sapkının biriydi; kendini peygamber ilan etmiş, camileri kapatmış, ezan okunmasını yasaklamış olan bir sapkın!

Peki, bu Mesud Barzani’nin yazmayı unuttuğu 1919-1931 arasında Barzaniler neredeydi, ne yapıyorlardı?

Yaptığı şuydu; 1920’ye gelindiğinde, İngilizlerin Hakkari’de bir Asur Devleti kurmak için, Ağa Petros liderliğinde yaklaşık 4.000 kişilik bir Nesturi silahlı gücünü kuzeye sürdüklerinde onlara karşı çatışmaya girmişlerdi. Bu da İngilizlere karşı direnmek için değil, topraklarından olmamak içindi. Asıl direnişi, Akra’da, Zibari ve Surçi aşiretleri göstermişti.

Sonrası ise Barzaniler için tam bir utançtı; yüzyıllardır birlikte yaşadığı Türklere karşı İngilizlerle işbirliği yapmış; isyan desteklemiş(1924 Hakkari Nesturi isyanı- 1930 Ağrı Ermeni isyanı), isyan tertiplemiş(1925 Şemdinli isyanı- 1930 Hakkari isyanı) ve karakolumuza saldrımış(1930 Dağlıca Karakolu)…

1924-1930 arasında yaşanan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı girişilen olayların hepsinde Barzaniler İngilizlerin yanında yer almıştı, hem de Seyit Abdulkadir’in yeğeni küçük Seyit Taha ile birlikte…

İşte bu yüzden Mesud Barzani 1919-191 arası geçen yılları yazamamıştı, Türk kamuoyunun bu gerçekleri öğrenmesini istememişti. Ne de olsa dedesi Halid-i Nakşibendi büyük halifesiydi, Türkiye’deki siyasetle tarikat bağları vardı…

Siyasi Kürt hareketinde ilk örgütün kurulması, ilk tetiğin çekilmesi, ilk örgütlü silahlı direnişin başlatılması gibi olaylar önemlidir. Bu sayılan İlk’ler bize bu hareketin ‘ne amaçla, nasıl, hangi bölgelerde, kimler tarafından ne yapıldığını ve sonrasında neler yapılabileceğini’ göstermesi açısından büyük önem taşır. Bu bize hem bu hareketin anlaşılmasını kolaylaştırır hem de nasıl bir çözüm üretebileceği konusunda bir ışık tutabilir. Dolayısıyla bu meseleye bu gözle bakıldığında görülecektir ki ayrılıkçı siyasi Kürtçülüğü başlatan Barzaniler değildir! Kaldı Barzaniler bir Halid-i Nakşi cemaat ailesidir, aşiret bile değildir! Yine kaldı ki Kürt olduğu bile şüphelidir!

Siyasi Kürtçülüğü başlatan Bedirhanlardır, ortağı da Seyit Abdulkadir’dir, sonradan Barzaniler bu kişiliklere yanaşmıştır. Ve Siyasi Kürtçülük ilk olarak Barzan’da değil İstanbul’da başlatılmıştır.

İngilizlere karşı ilk direnişi başlatan yine Barzaniler değil, Şeyh Mahmud Berzenci’dir, o da siyasi Kürtçülük adına değil şahsi çıkarları uğruna bu işi başlatmıştır. Siyasi Kürtçülükte ilk örgütlenmeyi yapan yine Barzaniler değildir, Cizreli Bedirhanlardır.

Dolayısyla Barzanilerin ulusal Kürt hareketini başlattığı da doğru değil, başlı başına bir yalandır.

Türkiye yalan dolu bir Barzani tanıyor… Dolayısıyla, Barzani gerçeğini görmemiz gerekiyor.

Barzanilerin siyasi Kürtçü bir lider olduğunu söyleyen ve tarihte yaşanmış olaylarla bu hareketi birbirine bağlamak çabası içinde olan siyasi Kürtçüler, eğer ki bu hareketi yalanlarla destekleyerek belirli bir etnik kesimi aldatmayı amaçlamışsa, bunun da ortaya çıkarılması gerekiyor.

Barzanilerin peşinde sürüklenen halk da gerçekte neyin peşinden koşmakta olduğunun farkına varması gerekiyor.

Yalanla kurgulu bir siyasi Kürt hareketi bugünkü koşullarda kazanıyor gibi görünse de, temeli zayıf olduğundan bir gün mutlaka çökmesi kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır ancak onlar çökerken masum insanların bu enkazın altında kalmasından korkarız…

Türkiye’de ‘ben Kürt’üm’ diyerek, kendini siyasi Kürtçü tarafta görenler ve bunun siyasetine soyunanlar da bu yalan Barzani’yi kamuoyuna sunuyor, böylece taraftar bulmayı umuyor.

Sonuç olarak, ‘ilk siyasi Kürtçü direniş Barzaniler tarafından başlatılmış ve İngiliz işgaline karşı örgütlü direnişler de Barzanilerin desteği ile açılmış, Şeyh Ahmed Barzani ile sürdürülmüştür’ gibi yakıştırmalar doğru değildir.

İngiliz işgaline karşı ilk direnişi örgütleyen Şeyh Mahmud Berzenci, ardından gelen Özdemir Bey’dir, Barzaniler değildir.

1919’daki Derbend-i Bazyan savaşı, İngilizlere karşı Şeyh Mahmud’un liderliğindeki aşiretlerin savaşıdır. Bunda Barzanilerin bir önemi ve rolü yoktur. Kaldı ki bu savaş, siyasi hedefi olmayan bir savaştır. Yani siyasi Kürtçülük bakımından bir anlamı da yoktur.

Bu noktada, siyasi Kürt hareketini başlatanların Baban, Bedirhan ve Seyit Abdulkadir’in olduğu açıktır.

Peki, kimdi bu Barzaniler? Türk tarihi mutlaka bu soruya bir cevap verecektir…

BİLGETÜRK

KÜRT SORUNU DOSYASI : Cizre Emiri Bedirhan Bey’in Çocukları…

Siyasi ayrılıkçı Kürtçülüğü Türkiye’ye taşıyanlar…

Bedirhanların Büyük Sırrı

Türkiye’de siyasi ayrılıkçı Kürtçülüğü başlatan Cizreli Bedirhanilerdir.

Bedirhanilerin büyük dedesi Bedirhan Bey, Osmanlı’nın Cizre Emiri idi. Tanzimat reformları yapıldı, 1846’da Cizre beyliği yıkıldı ve Bedirhan Bey’,n servetine elkonuldu…

Bakınız sonrasında neler yaşandı…

Mayıs 1920’de Bedirhan Bey’in İstanbul’da bulunan altı oğlu ve iki torunu gizlice bir dernek kurdular. Derneğin başkanı Emin Ali Bedirhan’dı.

Kurucu üyeler arasında iki oğlu da yer almıştı; Celadet ve Kamuran.

Derneğin faaliyetleri kapsamında üzerinde en fazla durulan konu, Bedirhan Bey’in Osmanlı’nın el koyduğu mal varlıkları(zaptedilmiş emlak) idi.

Derneğin arşivleri Bedirhanların bu serveti geri alabilmek için epey çabaladığını gösteriyor. Günümüze kadar ulaşan bu arşivler, Bedirhanoğullarının neden siyasi Kürt hareketine soyunmuş olduklarını açığa çıkarabilmesi açısından önem taşıyor…

Dernek daha ilk toplantısında ‘zaptedilmiş emlak’(emlak-ı mazbute) sorununu ele almıştı.

Bedirhanlara göre Osmanlı yönetimi bu serveti gasp etmişti.

Bu büyük mirasın varislerine intikalini engelleyen de bizzat Padişah’ın kendisiydi, bir Osmanlı belgesi şöyle diyordu;

‘Tuzla ve diğer emlakın kendileri aracılığıyla yönetilmek üzere kendilerine teslim edilmesi 1892/93’te mirasçılar tarafından istenince, maliyece yazılan kenar yazısının anlamından sahip olma haklarının gerçek olduğu anlaşılmış ve emlakın iade ve teslim edilmesinin gerekliliği Devlet Şurasınca(Şura-yı Devletçe) da karar altına alınmış ise de kabine toplantısına havale ile söz konusu olup daha sonra Padişah’ın buyruğu ile saklanıp yok edilmiştir’.

Eğer bu belge doğru ise Bedirhan Bey’in bu büyük mirasına el konulmuş ve miras hakkı da yok sayılmıştı.

Bu ‘zaptedilen emlak’ meselesi Osmanlı belgelerine geçmiş, Sadaret’in(Başbakanlığın) 19 Haziran 1869 tarihli bir arz tezkeresinde şöyle yer almıştı:

‘Bedirhan Paşa, Kürdistan’da yurt sahibi ve gayet nüfuzlu olduğu halde, o taraflarda yapılan ıslahat münasebetiyle ailesiyle birlikte bu taraflara nakledilmiş ve Kürdistan’da kalan emlaki devletçe zaptedilerek geçinmesi için kendisine Maliye hazinesinden bilinen miktarda maaş tahsis edilmişti. Bu maaş zaptedilen emlak bedeli olduğu için, veresesine(mirasçılarına) intikali icap etmektedir.’

Bu nokta önemli; Bedirhanoğulları mirası geri alabilmek için Sadrazamlığa dilekçe vermiş, öyle görülüyor. Mesele idari mesele olduğuna göre, konu Danıştay(Şura-yı Devlet)’da görüşülmüş olmalı.

Danıştay Başkanı Seyit Abdulkadir idi; o an için başkan değilse bile bir dönem başkanlık yapmıştı, en azından üyesiydi. Belki de Seyit Abdulkadir-Bedirhan ilişkisi bu miras meselesinden ortaya çıkmıştı…

Peki, bu mirasa ne olmuştu?

Bedirhan Bey’in tüm mallarına devletçe el konulmuş ve on beş bin kuruşa satılmıştı . Buna karşılık Bedirhan Bey’den geriye kalan aile üyelerine 200 ila 1.000 kuruş arasından değişen bir maaş bağlanmıştı .

Ama Bedirhanlara göre bu miras, karşılık olarak bağlanmış maaşın çok üstündeydi, bir servetti. En azından Emir Bedirhan böyle söylüyordu.

İşte o sözler;

‘Bedirhan Bey’in zapdedilen emlakına karşılık kendisine emlak bedeli adıyla yirmi bin kuruş tahsis edildi. Halbuki orada terk ettiği emlaktan yalnız altı tane tuzlasının yıllık geliri altı milyon kuruş sayılıyor. Yalnız at-beygir cinsinden orada terk ettiği hayvan miktarı yirmi bini aşkındı’ .

Bedirhanilere bağlanan maaş işine gelince…

Celadet Bedirhan’ın eşi Revşen Hanım bu maaş işini şöyle aydınlatıyor;

‘Hüsnü Berazi(Suriye’de), Celadet ve Kamran’ın bedeli emlak aylığını verdi. Bedel-i emlak şu anlama geliyordu: Osmanlılar Bedirhanları sürdüğünde bütün mal varlığına el koymuştu. Ancak sürgün edilen Bedirhanlara da belirli bir aylık vermeyi taahhüt etmişti. Bu, miras gibi kuşaktan kuşağa devam edecekti.

Atatürk döneminde rejim, Türkiye sınırları içinde kalan Bedirhanlara arazi verip bedel-i emlaktan kurtuldu. Suriye sınırları içinde bulunan Bedirhanlara ise rejim aylık vermeye devam ediyordu. Ayrıca aynı konumda olan, Cezayir’den gelen Cezayiri ailesine de devlet aylık veriyordu.

Fakat Suriye yönetimi 1929’da bir karar alarak, bu aylık uygulamasında değişiklik yaptı. Buna göre, aile içinde her vefat eden bireyin aylığı devlete kalacak, varislerine intikal etmeyecekti. Bu karara rağmen Hüsnü Berazi, Celadet ve Kamuran’ı Suriye vatandaşlığına kabul ederek bu aylığı yeniden bağladı ve hem Celadet hem de Kamuran ölene dek bu aylığı aldılar.

Bu aylık çok cüzi, bir miktardaydı. 1949’da verilmeye başlandığında 45 Suriye Lirası idi. Kamuran 1979’da vefat ettiğinde 160 lira alıyordu.

Şu an Suriye’de yaşayan Bedirhanlardan sadece Yusuf Bedirhan bu aylığı almaktadır.

Osmanlı Padişahı’nın emriyle bu büyük servetin mirasçılarına devrinin engellenmesi belki de haklı olarak Bedirhanoğullarında bir öfkeye yol açmıştı. Çünkü bu miras konu edildiğinde Bedirhanlar çok sinirleniyordu.

İşte Emir Bedirhan’ın bu öfkesi;

‘Hüseyin Bey(1878 Botan isyancısı Bedirhan) milli duyguların, İslami bağların kutsallığını takdir etmiş olsaydı, kardeşi Bahri Bey’in yüzeysel öğütlerine kapılıp da ecdadından miras kalmış olan Kürdistan beyliği sandalyesini Sultan Hamid’e terk ve bağışlamak ahmaklığında bulunmazdı’ .

Bu öfkede, Bedirhanoğullarının bu büyük servet kaybı sonrası içine düştükleri mali sıkıntıların da bir payı olmalı.

Salih Bedirhan’ın aşağıda yer alan anılarında ailenin yaşadığı bu sıkıntılar ister istemez göze çarpıyor;

‘Osman Bey de geldi, bizi evine götürecek. Teyzelerim bu akşam için bırakmadılar… Ertesi sabah haremi Fatma geldi. Ve hep beraber evlerine gittik. Nişantaşı’nda bir evde oturuyorlardı. Ev büyük, fakat mefruşat namına bir şey yok. Bir odasından ma’adası çırılçıplak. Osman Bey nineme Kürdistan’ı anlatıyordu. Hüseyin Paşa ile gitmişler. Varınca Kürtlerden büyük bir müzaharat ile hürmet görmüşler.’

Derneğin arşivleri, Kahire’de bulunan Süreyya Bedirhan’ın da bu zaptedilmiş emlakla yakından ilgilendiğini gösteriyor…

Süreyya Bedirhan, İngiltere yönetimine mirasın kendilerine devri için başvurmuş, İngiltere Elçiliği Mali Müşaviri, kendisi ile görüşen Kamuran Ali Bey’e, ‘İngiltere Başbakanı Lloyd George’un Süreyya Bey’e verdiği cevabın esas itibariyle sorunun kabulünü içerdiği’ düşüncesinde olduğunu söylemişti.

Bu noktada, Bedirhanoğullarının ‘yüzyıl öncesindeki Botan beyliğini yeniden kurabilmek’ amacıyla Ruslar, Ermeniler, İngilizler ve Fransızlarla geliştirdikleri ilişkilerin altında bu büyük servet kaybı ve ardından yaşanılan sıkıntıları görmek gerekir mi’, sorusu akla gelebilir.

Doğrudur, bu Bedirhanların ayrılıkçı siyasi Kürtçülüğe soyunmaları, ardından Ermeni Taşnak örgütüyle ittifak kurmaları ve isyan çıkarmalarının ardında hep bu miras işi yatmaktadır çünkü miras öncesinde Bedirhanların bu tür faaliyetleri yoktur.

Bedirhanoğullarının, aşağıdaki Rus raporunda geçen ve Bedirhan Bey’in dahi düşünmediği ‘Rus himayesinde ve bir Bedirhan yönetiminde Beylik kurmak’ düşüncesini de, bu miras meselesi ışığında okuyabiliriz:

‘Hasan ve Hüseyin kardeşler(Bedirhan) Türklere karşı 60.000 ile 100.000 arasında Kürdü ayaklandırabileceklerini tahmin ediyorlardı. Onlar, tasarladıkları Kürt beyliğinin, çeşitli Alman krallık ve prensliklerinin Almanya İmparatorluğu’na girdikleri şartlarla Rusya’ya bağlı olacağı söylemişlerdir. Bundan başka Hüseyin ve Hasan Rusya’nın desteği olmadıkça, onların böyle bir isyana kalkmak istemediklerini, yardım aramak amacıyla Rusya Hükümeti temsilcileriyle görüşmelere girişmek istediklerini belirtmişlerdir.’

Bedirhanların miras meselesi ile ayrılıkçı siyasi Kürtçülüğü biraz somutlaştıralım…

1920 Sevr Antlaşması hazırlık aşamasında bir Kürdistan’ın kurulacağı fikri yayılmaya başlayınca, Bedirhanlar İngilizlere başvurarak Kürdistan’ın Bedirhan ailesine verilmesini talep edecek ve bu talep Fransız resmi arşivlerine şöyle geçecektir;

‘1919 başında, Zaho bölgesinde bulunan –ki o sırada bu bölge gevşek de olsa İngilizlerin kontrolü altındaydı- Celadet Bedirhan Bey, bu kentin siyasi subayına verdiği tüm Behdinan bölgesinden birçok aşiret reisinin mührünü taşıyan bir dilekçeyle Kürdistan’ın Bedirhan ailesinin üyelerinin birinin yönetimine verilmesini ve İngiliz koruması altına alınmasını talep etmekteydi.’

Zaho, Botan emirliğine en yakın yerleşim yeri idi. 1918 Mondros Mütarekesi sonucu İngiliz işgaline düşecektir. Bedirhan Bey’in sahibi olduğu toprakların bir kısmı da bu bölgede bulunuyordu.

Bu nedenle Celadet Bedirhan yönetici güç olan İngilizlerle temasa geçmiş ve kurulması olası bir Kürt beyliğinde, Bedirhan Bey’in eski konumunun dikkate alınarak yönetimin kendilerine verilmesini istemiş olabilir.

‘Gizli’ kaydı taşıyan bir başka İngiliz belgesi de Bedirhanoğullarının eski Botan beyliğinin mirası peşinde nasıl koştuklarını göstermesi açısından önemli, işte o belge;

‘Bedirhan ailesinin İngiliz yanlısı eğilimleri, ailenin Mısır’daki üyelerinin Türklerden gördükleri muamelelerden sertçe yakındıkları, tazminat istedikleri ve Kürdistan’ın asıl yönetici ailesinin kendi aileleri olduğunu iddia ettikleri, 16 Nisan(1919) tarihli ortak mektuplarından da anlaşılmaktadır.’

Öte yanda, Bedirhanoğullarının hem Rus hem de İngilizler nezdinde gösterdikleri bu çabalar farklı düşüncelerin de doğmasına yol açmıştı. Doğal olarak Bedirhanların ‘Kürtler’ için değil, kendi şahsi çıkarları için bölgede siyasi Kürt hareketi başlattıkları düşüncesi akla geliyordu.

Bu olumsuz düşünceyi değiştirebilmek için epey çaba gösterilmiş, hatta bu çabalara yabancılar da katılmıştı, işte bir yabancı medyanın yazdıkları:

‘…müttefik devletlerin tüm ileri gelen şahsiyetlerini mektup ve dilekçe yağmuruna tutup ünlü atalarının toprak ve mülklerinin iadesi talebinde bulunan Bedirhan ailesi üyeleri, hemen para peşinde koşan sıradan sakıt asilzadeler olarak etiketlendirilmemelidir. Atalarının servetinin iadesiyle hem Bedirhan ailesi mali yönden rahatlamış olur hem de Kürdistan’ın bir parçası yeniden kendisine şan vermiş bir sülalenin hakimiyetine girip kurtuluş yolunda ilerlemiş olur…’

Peki, Bedirhan Bey’in ünlü servetini takip eden kaç tane Bedirhan vardı?

Bedirhan Bey’in ‘doksan altı’ çocuğu vardı.

M. Salih dedesi Bedirhan Bey’in ‘on altı evlilik’ yaptığını, bunlardan yalnız birinin(Hamid’in annesi) nikahlı olduğunu, diğerlerinin ise Yezidi cariyeler olduğunu açıklıyor. 1896’da Şam’da öldüğünde ise, geride ‘dört eş, yirmi biri kız, yirmi biri erkek olmak üzere 42 çocuk’ bırakmıştı.

1919’da, yaşayan birinci kuşak Bedirhanoğulları şunlardır: Emin Ali, Tahir, Muhammed(Mehmet) Ali, Hasan, Murat, Halil, Abdurrahman, Zübeyir ve Yusuf Kamil.

Bedirhan Bey’in soy ağacı Türkiye’de idi…

Araştırmacı yazar Salim Meriç Bedirhanoğullarının günümüze kadar uzanan soy ağacını izlemiş ve bakınız hangi sonuçlara ulaşmış:

‘Kürt Bedirhan ahfadı incelediğinizde çok geniş bir ailedir. Sabetayistlerin Karakaş koluna mensup Selanik Mevlevi postnişi İshak Dede’nin torunlarından olan Eski Dışişleri bakanı Prof.Dr. Emre Gönansay’ın annesi Müveddet Gönensay, Bedirhan Paşazade Abdurrahman Çınar’ın kızıdır. Kürt Bedirhan’ın torunlarından Kürt tarihçi Cemal Kutay Teşkilatı Mahsusa’nın ilk lideri Eşref Kuşçubaşı’nın damadıdır.

Kürt Bedirhan ailesinden olan Bedri Paşanın hanımı, Eşref Kuşçubaşı’nın teyzesinin kızıdır. Bedirhan Bey’in çocuklarından Murat Bedirhan Bey, Şurayı Devlet Reisliği yapmıştı. Torunu Tevfik Ali Çınar da Galatasaray’da başkanlık yapmıştı. Bedirhan Bey’in kardeşi, Abdullah Bey’in oğlu, Atatürk’ün yakınında yer alarak Maarif Bakanlığı yapan ve eğitim alanında köklü ve sarsıcı değişikliklere imza atan Vasıf Çınar ailenin diğer fertlerindendir.

Kürt Bedirhan’ın oğlu Ali Şamil Paşa ilk evliliğini Bedrifem hanımla yapmıştı. Bedrifem Hanım daha sonra ikinci evliliğini ise Selanikli Mehmet Edip Bey ile yaptı ve bu evlilikten Halide Edip Adıvar doğdu.

AKP’nin kurucularından Cüneyt Zapsu’nun babaannesi Fatma Hidayet Zapsu da ünlü Bedirhan Paşa’nın ailesindendir. Bedirhanilerden Kaymakam Abdullah Hulusi Bey’in oğlu Vasıf Çınar, iki kez Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulayıcısı ve Altay Spor Kulübü’nün kurulmasına ön ayak olmuştu.

Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da Kürt Bedirhan ahvadındandır. Bedirhanlar, Mardinizadeler ile akrabalığa kadar uzanmaktadır. Daha bu isimlerden yüzlercesi var…’ .

Botan Emirliği’nin yıkıldığı 1846’dan günümüze kadar geçen sürede tüm Bedirhanların izlerini sürebilmek kolay değil, zaten bunu yapmanın çalışmamıza bir fayda sağlayabileceği de düşünülmüyor.

Burada inceleme konumuzun amacı, Bedirhanların soy ağacını çizmek değil, ‘Bedirhanların siyasi Kürt hareketinde ne işleri vardı’ sorusuna bir cevap bulabilmektir.

Amacımız, Türk tarihinde yaşanmış olaylardan yola çıkarak günümüzü aydınlatabilmektir. Dolayısıyla ‘Bedirhanlardan hem Osmanlı hem de Cumhuriyet rejiminde hizmet etmiş olanlar ile ayrılıkçı Kürt siyasi harekete katılmamış olanlar tamamen konumuz dışındadır.’

Anlaşılan o ki Türkiye’yi bugünlere sürükleyen ayrılıkçı siyasi Kürtçülük Bedirhanopulları tarafından başlatılmıştır.

Bedirhanlar bu ayrılıkçı akıma bir miras yüzünden kapılmış, hala o miras üzerinden gitmektedirler
Son söz; bir miras yüzünden ülkeyi bugünlere sürüklemek değer miydi!

Kaynak: Büyük Suikast/Kürt Gerçeğinde Bilmediklerimiz

BİLGETÜRK